Lên non

Lên non học đá tham thiền

Am mây nằm nghỉ xa miền cõi chơi

Nghe hoa nghe reo cười

Nghe chim ca hót những lời von

Bao nhiêu công án vẫn còn

Đố ai khơi mở cho tròn nghĩa xưa

Mở xong thân hóa làm mưa

Nửa rơi biển cả, nửa qua non thiền

Đường về nhập thể biên

Đường đi hóa độ kết duyên đại từ

Đi về tâm nở chân như

Bao nhiêu hành trạng hiện từ pháp thân

Đi về nằm giữa am vân

Nụ cười hàm tiếu bao dung vạn loài

Đi không lưu một dấu hài

Ngày về cũng vượt ra ngoài không.

 

 

Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle