Địa chỉ chùa Huế

  

  

ĐỊA CHỈ CÁC  CHÙA VIỆN, TỊNH  XÁ, TỊNH THẤT

VÀ CƠ SỞ PHẬT GIÁO THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(theo thứ tự alphabet,)

(Gồm có: Pháp hiệu chư tôn đức Tăng Ni Trú trì, Giám tự, địa chỉ và số điện thoại)

  

1. AN CỰU TÂY (Ni)

Ni sư Thích nữ Minh Giác

67/21 Trần Phú, Tp Huế          

Tel: 054.3885874

                        

2.AN HÒA (Ni)

Sư cô Thích nữ Hương Vân

Phường An Hòa, Tp Huế      

Tel: 054.3538086

                        

3. AN PHƯỚC (Ni)

Ni sư Thích nữ Quán Thành

An Truyền , Phú Vang, Thừa Thiên-Huế                   

Tel: 054.3860639

                        

4. AN TĨNH THẤT

Thượng tọa Thích Thiện Tánh

Ngũ Tây, Thủy An, Tp Huế      

                        

5. BALA MẬT

Đại Đức Thích Thường Chiếu

258 Nguyễn Sinh Cung, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế

Tel: 054.3860521

  

  

6. BÁO ÂN

Thượng tọa Thích Thái Nguyên

58 Hải Triều, Tp Huế         

Tel: 054.3845877

                         

7. BẢO LÂM

Hòa thượng Thích Giác Quang

Xã Thủy Xuân, Tp Huế             

Tel: 054.3833355

                          

8. BẢO QUANG

Thượng tọa Thích Chơn Niệm

Thượng 3, Thủy Xuân, Tp Huế

Tel:  054.3884437

                         

9. BẢO QUỐC

Hòa thượng Thích Đức Thanh

10/1 Báo Quốc, Tp Huế      

Tel: 054.3822297

                       

10. BẢO THIÊN

Đại đức Thích Tâm Định

195 Phan Bội Châu, Tp Huế     

Tel: 054.3885526

                       

11. BẢO VÂN

Hòa thượng Thích Quán Hạnh

Số ?, Lương Văn Can, Tp Huế     

Tel:  054.3845689    

                       

12. BẰNG CƯ  (Ni)

Sư cô Thích nữ Huệ Minh

Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế                  

  

13. BỬU HƯƠNG (Ni)

Ni sư Thích nữ Như Thiện

Phường Đúc, Tp Huế                  

Tel:  054.3846249

                       

14. CƠ SỞ TỪ THIỆN PHƯỚC VÂN  (Ni)

Sư cô Thích nữ Minh Trang

Nhì Tam đông, Thủy An, Tp Huế

Tel:  054.3845779

  

15. CHÁNH GIÁC THIỀN THẤT

Đại đức Thích Kiên Tuệ

Ngũ Tây, Thủy An, Tp Huế         

                       

16. CHÂU HOẰNG LIÊN XÃ

Hòa thượng Thích Tâm Thọ

Hương Vân, Hương Trà, Thừa Thiên-Huế                  

Tel:  054.3558019

                       

17. CHÂU LÂM

Đại Đức Thích Thiện Phước

14/54  Lê Ngô Cát, Tp Huế   

Tel:  054.3824354

                       

18. CHÂU SƠN

Đại đức Thích Thế Đạt

Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế                    .     

Tel:  054.3861536

                       

19. DIỆU ĐẾ

Đại đức Thích Hải Đức, Thích Quang Tư

100B Bạch Đằng, Tp Huế     

Tel: 0914.114798

  

20. DIỆU ĐỨC (Ni)

Ni trưởng Thích nữ Diệu Trí

184/6/4 Điện Biên phủ, Tp Huế  

Tel: 054.3826412

                       

21. DIỆU  HẠNH (Ni)

Sư cô Thích nữ Diệu Ý

Xã Thủy Xuân, Tp Huế                                              

  

22. DIỆU HỶ (Ni)

Ni trưởng Thích nữ Chơn Hiền

28 Tô Hiến Thành, Tp Huế          

Tel: 054.3831496

                       

23. DIỆU NGHIÊM (Ni)

Ni trưởng Thích nữ Diệu Trí

Thượng 2, Thủy Xuân, Tp Huế    

Tel: 054.3836044

  

24. DIỆU NGỘ

Đại Đức Thích Chánh Thiện

Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế                   

Tel: 054.3872508

                      

25. DIỆU VIÊN (Ni)

Ni sư Thích Nữ Bảo Luân

Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế                     

Tel: 054.3820476

  

26. ĐẠI QUANG MINH

Thượng tọa Thích Khế Chơn

Cư Chánh, Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế

                                                                            

27. ĐÀM HOA (Ni)

Ni sư Thích Nữ Chơn Diệu

Thủy Xuân, Tp Huế                       

Tel: 054.3836515

  

28. ĐỊNH QUANG (Theravada)

Đại đức Thích Chân Hữu

Dạ Lê, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế

Tel: 054.3853101

  

29. ĐỐC SƠ (Ni)

Ni sư Thích Nữ Minh Nguyên

Phường An Hòa, Tp Huế             

Tel: 054.3529342

  

30. ĐÔNG THUYỀN (Ni)

Ni sư Thích Nữ Diệu Đạt

65/2 Lê Ngô Cát, Tp Huế         

Tel: 054.3824150

  

31. ĐỨC BƯU

Đại đức Thích Thiện Bảo

Phường Hương Sơ, Tp Huế         

Tel: 054.3580100

  

32. ĐỨC SƠN (Ni) - Viện Cô nhi

Ni sư Thích nữ Minh Đức

Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế

Tel:  054.3865901

  

33. GIÁC LÂM

Hòa thượng Thích Khả Tấn

64 Tống Duy Tân, Tp Huế    

Tel: 054.3812202

                      

34. HÀ TRUNG

35. HẢI ĐỨC

Hòa thượng  Thích Chánh Trí

180/1 Phan Bội Châu, Tp Huế      

Tel: 054.3821413

  

36. HIẾU QUANG

Hòa thượng Thích Quang Nhuận

141 Phan Bội Châu,  Tp Huế   

Tel: 054.3820489

  

37. HOA NGHIÊM (Ni)

Ni trưởng Thích nữ Chơn Viên

Xã Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế

Tel: 054. 3864446

  

38. HÒA LƯƠNG (Ni)

Sư cô Thích nữ Minh Đức

Xã Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế       

Tel: 054.3865950

  

39. HÒA QUANG

Thượng tọa Thích Chơn Thành

Thượng 3, Thủy Xuân, Tp Huế   

Tel: 054.3836018

  

40. HOÀNG LIÊN (Ni)

Ni sư Thích nữ Minh Tuệ

Thiên Thai, phường An Tây, Tp Huế                      

Tel: 054.3836274

  

41. HOÀNG MAI TỊNH THẤT (Ni)

Ni trưởng Thích nữ Cát Tường

Thượng 1, Thủy Xuân, Tp Huế    

Tel: 054.3886040

  

42. HOẰNG QUANG

Thượng tọa Thích Phước Chánh

Số ?   Hùng Vương, phường An Cựu, Tp Huế              

Tel: 054.3846642

  

43. HỒNG ÂN (Ni)

Ni trưởng Thích nữ Viên Minh

Thượng 1, Thủy Xuân, Tp Huế    

Tel: 054.3832836

  

44. HỒNG ĐỨC (Học viện Phật giáo)

Thượng tọa Thích Giác Quả

109. Minh Mạng, Tp Huế              

Tel: 054.3865917

  

45. HỒNG KHÊ (THỆ ĐA LÂM)

Thầy Tâm Kiến (tự Phong Dinh)

Kiệt 106 Minh Mạng,  Tp Huế.      

Tel: 054. 3896600

  

46. HUYỀN KHÔNG  (Theravada)

Thượng tọa  Thích Pháp Tông

Xã Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên-Huế

Tel: 054.3550138

  

47. HUYỀN KHÔNG SƠN THƯỢNG (Theravada)

Thượng tọa Thích Giới Đức

Thôn Đồng Chầm, xã Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên-Huế

Tel: 054.769928

  

48. HUYỀN TRANG TỊNH THẤT (Ni)

Ni trưởng Thích nữ Bảo Hoa

Thượng 1, Thủy Xuân, Tp Huế      

Tel: 054.3820137

  

49. HƯƠNG KHÊ

Đại đức Thích Thiện Pháp

Phường Hương Sơ, Tp Huế            

Tel: 054.3848669

  

50. HƯƠNG LƯU  (Ni)

Ni sư Thích nữ Minh Pháp

Cồn Hến, Vỹ Dạ, Tp Huế                

Tel: 054.3848699

  

51. HƯƠNG SƠN (Ni)

Ni sư Thích nữ Hạnh Đức

184/6  Điện Biên phủ, Tp Huế  

Tel: 054.3821687

  

52. KHẢI ÂN (Ni)

Ni sư Thích nữ Huệ Thành

Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế

Tel: 054.3885992

  

53. KHÁNH LONG  (Ni)

Ni sư Thích nữ Diệu Hảo

Xã Vinh Vệ, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế             

                       

54. KHÁNH SƠN

Thượng tọa Thích Minh Đức

Đường Trần Thái Tông, xã Thủy Xuân, Tp Huế   

Tel: 054.3884568

  

55. KHÁNH VÂN

Đại đức Thích Minh Tâm

Xã Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên-Huế        

Tel: 054.3550121

  

56. KIỀU ĐÀM (Ni)

Ni sư Thích nữ Bảo Châu

184/4 Điện Biên phủ, Tp Huế       

Tel: 054.3824857

  

57. KIM AN

Thượng tọa Thích Hạnh Đức

Thượng tọa Thích Thông Đạt

49 Nguyễn Hoàng, phường Kim Long, Tp Huế       

Tel: 054.3510456

  

58. KIM ĐÀI

Chú Huế (Thập thiện Bồ tát)

Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế         

                       

59. KIM QUANG

Thượng tọa Thích Toàn Lạc

18 Duy Tân, Huế, Tp Huế               

Tel: 054.3814830

  

60. KIM SƠN   (Đại tòng lâm cũ)

Thượng tọa Thích Từ Vân

Xã Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên-Huế        

Tel: 054.3510051

  

61. KIM SƠN

Thượng tọa Thích Giác Mãn

Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế

Tel: 054.6213202

  

62. KIM TIÊN

Thượng tọa Thích Giác Đạo

184/14 Điện Biên phủ, Tp Huế   

Tel: 054.3826061

  

63. LAM SƠN

Hòa thượng Thích Đức Phương

290 Điện Biên phủ, Tp Huế          

Tel: 054.3826406

  

64. LỆ KHÊ

Đại đức Thích Ân Điền

Phường Hương Sơ, Tp Huế           

Tel: 054.3580043

  

65. LIÊN HOA (Ni)

Sư cô Thích nữ Huệ Từ

4/44, Lê Ngô Cát, Tp Huế 

Tel: 054.3832541

  

66. LIÊN HƯƠNG (Ni)                             

Sư cô Thích nữ Chơn Định

Thượng 2, Thủy Xuân, Tp Huế     

Tel: 054.3836382

  

67. LIÊN TỊNH  (Ni)

Sư cô Thích nữ Tịnh Liên

Thượng 1, Thủy Xuân,  Tp Huế    

Tel:  054.3836403

  

68. LIÊN TRÌ (Ni)

Sư cô Thích nữ Huệ Mãn

8/2 Minh Mạng, Tp Huế             

Tel: 054.3836463

  

69. LINH MỤ

Thượng tọa Thích Trí Tựu

148 Nguyễn Phúc Nguyên, Tp Huế

Tel: 054.3510642

  

70. LINH QUANG

Hòa thượng Thích Tánh Tịnh

01 Ấu Triệu,  phường Trường An, Tp Huế              

Tel:  054.3832719

  

71. LONG QUANG

Hòa thượng Thích Như Đạt

An Lỗ, Thị trấn Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên-Huế                    

Tel:  054.3557683

  

72. LONG THỌ (Ni)

Ni sư Thích nữ Minh Tánh

385 Bùi thị Xuân, Tp Huế      

Tel: 054.3824865

  

73. LƯƠNG MIÊU (Ni)

Ni sư Thích nữ Minh Tâm

Lương Miêu, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế                   

  

74. LƯƠNG THUẬN 

Đại đức Thích Hạnh Trí

Đá Bạc, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế

Tel: 054.3871527

  

75. MỸ LẠI

Đại đức Thích Thiện Phong

Thôn Mỹ Lại, Hương Sơ, Tp Huế 

Tel: 054.3546266

  

76. NAM PHỔ

Thượng tọa Thích Trí Đạo

Xã Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế   

Tel: 054.3860637

  

77. NAM SƠN

Thượng tọa Thích Tâm Pháp

Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế     

Tel: 054.3846607

  

78. PHÁP HẢI

Thượng tọa Thích Thế Trang

7/12 Ưng Bình, phường Vỹ Dạ, Tp Huế           

Tel: 054.3849551

  

79. PHÁP HOA  (Ni)                                   

Ni sư Thích nữ Minh Đài

Xã Phú thượng, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế   

Tel: 054.3869638

  

80. PHÁP LUÂN  (Theravada)

Thượng tọa Thích Huệ Tâm

29 Lê Quý Đôn, Tp Huế          

Tel: 054.3848491

  

81. PHẬT QUANG

Thượng tọa Thích Tánh Đạt

7 Ngô Quyền, Tp Huế            

Tel: 054.3821905

  

82. PHÒ QUANG  (Ni)

Ni trưởng Thích nữ Như Khánh

Ngũ Tây, Thủy An, Tp Huế         

Tel: 054.3836153

  

83. PHỔ QUANG

Hòa thượng Thích Huệ Ấn

8/65 Phan Bội Châu, Tp Huế   

  

84. PHỔ TẾ

Hòa thượng Thích Bổn Tâm

2/6 Tam Thai, Tp Huế      

Tel: 054.3836370

  

85. PHÚ BÌNH (Ni)

Ni sư Thích nữ Như Ngữ

155 Đào Duy Anh,  Tp Huế             

Tel: 054.3512917

  

86. PHÚ CÁT (Ni)

Ni sư Thích nữ Chơn Tu

Xã Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế    

  

87. PHÚ HẬU

Đại đức Thích Hoàn Mãn

485 Chi Lăng, Tp Huế                   

Tel: 054.3527757

  

88. PHÚ LÂU

Đại đức Thích Tín Nhơn

24. Nguyễn Công Trứ, Tp Huế      

Tel: 054.3826408

  

89. PHƯỚC AN

Thầy Kiến Tánh

88 Hải Triều, Tp Huế                      

Tel: 054.3846391

  

90. PHƯỚC DUYÊN

Hòa thượng Thích Lương Phương

95/40 Lý Nam Đế, xã Hương Long, Tp Huế             

Tel: 054.3510144

  

91. PHƯỚC HẢI

Đại đức Thích Thái Hưng

126 Nguyễn Phúc Nguyên, Tp Huế 

Tel: 054.3510377

  

92. PHƯỚC HẢI

Thượng tọa Thích Chí Thắng  (kiêm nhiệm)

Dạ Lê, Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế   

Tel: 054.3854908

  

93. PHƯỚC HUỆ  (Ni)

Ni sư Thích nữ Chơn Đức

6/162 Nguyễn Sinh Cung, Tp Huế 

Tel: 054.3823350

  

94. PHƯỚC THÀNH

Thượng tọa Thích Chí Thắng

360 Phan Chu Trinh, Tp Huế    

Tel: 054.3822122

  

95. PHƯỚC VÂN  (Ni)

Ni sư Thích nữ Minh Quang

Xuân Phú,  Tp Huế                        

Tel: 054.3826659

  

96. QUẢNG TẾ

Thượng tọa Thích Chơn Hương

24 Thanh Hải, Tp Huế             

Tel: 054.3884253

  

97. QUỐC ÂN

Hòa thượng Thích Diệu Tánh

43 Đặng Huy Trứ, Tp Huế        

Tel: 054.3821593

  

98.  QUY LAI  (còn gọi là Từ Vân)

Đại đức Thích Phước Nghiêm

Xã Phú Thanh, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế   

Tel: 054.3860641

  

99. QUY THIỆN

Đại đức Thích Hiền Tịnh

Số ? Tam Thai, Tp Huế     

Tel: 054.3832250

              

100. TĂNG QUANG (Theravada)

Đại đức Thích Tánh Hiền

Số ?  Nguyễn Chí Thanh, Tp Huế

  

101. TÂM BỬU

Thượng tọa Thích Quang Tạng

Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế                     

Tel: 054.3861905

  

102.  TÂY LINH  (Ni)

Ni sư Thích nữ Như Minh

01 Tôn Thất Thuyết, phường Tây Lộc, Tp Huế     

Tel: 054. 3525711

  

103. TÂY THIÊN

Đại đức Thích Nguyên Minh

Thượng 1, Thủy Xuân, Tp Huế       

Tel: 054.3821289

  

104. THANH LƯƠNG  (Ni)

Ni sư Thích nữ Minh Tánh

Xã Thủy Xuân, Tp Huế                 

Tel: 054.884986

  

105. THÀNH NỘI  (Ni)

Ni sư Thích nữ Như Đạt

8 Lâm Mộng Quang,  Tp Huế        

Tel: 054.3534407

  

106. THÁNH DUYÊN (còn gọi là Thúy Vân)

Đại đức Thích Minh Chính

Xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế             

Tel: 054.3892490

  

107. THIÊN HƯNG

Đại đức Thích Tâm Không

Đường Trần Thái Tông, xã Thủy Xuân, Tp Huế   

Tel: 054.3885228

  

108. THIÊN HƯƠNG

Đại đức Thích Nguyên Thành

82 Minh Mạng,  Tp Huế             

Tel: 054.3826792.

  

109. THIÊN MINH

Thượng tọa Thích Khế Chơn

91 Điện Biên phủ, Tp Huế      

Tel: 054.3821386

  

110. THIÊN THAI

Đại đức Thích Chánh Phụng

Thượng 1, Thủy Xuân, Tp Huế    

Tel: 054.3836450

  

111. THIÊN HỶ

Thượng tọa Thích Thiện Đạt

20/54  Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, Tp Huế                       

Tel:  054.3836228

  

112. THIỀN ĐỨC  (Ni)

Ni sư Thích nữ Chơn Lực

Ngũ Tây, Thủy An, Tp Huế.            

Tel: 054.3884906

  

113. THIỀN LÂM  (Theravada)

Thượng tọa Thích Hộ Tịnh

Thôn Thượng 2, Thủy Xuân, Tp Huế        

  

114. THUYỀN LÂM

Thượng tọa Thích Chơn Trí

150 Điện Biên phủ, Tp Huế       

Tel: 054.3821075

  

115. THUYỀN LÂM II

Đại đức Thích Pháp Không

Điện Biên phủ, Tp Huế         

  

116. THIỀN SƠN TRANG  (Ni)

Ni trưởng Thích nữ Minh Đức

Xã Thủy Xuân, Tp Huế                   

Tel: 054.3836495

  

117. THIỀN TỊNH THẤT  (Ni)

Ni sư Thích nữ Diệu Trì

Xã Thủy Xuân, Tp Huế                  

Tel: 054.3845945

  

118. THIỀN TÔN (THIÊN THAI)

Thượng tọa Thích Thanh Đàm

Ngũ Tây, Thủy An, Tp Huế             

Tel: 054.3836200

  

119. THIỆN HƯƠNG

Thượng tọa Thích Toàn Thiệt

Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế                                           

Tel: 054.3864068

  

120. THỌ ĐỨC

Thượng tọa Thích Chơn Phương

18/54  Lê Ngô Cát, Tp Huế       

Tel: 054.3821121

  

121. THƯỜNG LẠC  (Ni)

Ni sư Thích nữ Minh Thiện

42 Trần Quang Khải, Tp Huế   

Tel: 054.3849704

  

122. TỊNH ĐỘ  (Ni)

Ni sư Thích nữ Diệu Hải

Phường Trường An, Tp Huế            

  

123. TỊNH GIÁC 

Thượng tọa Thích Thanh Toàn

20 Nguyễn Tuân, Tp Huế           

Tel: 054.3810355

  

124. TỊNH NGHIÊM (Ni)

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhơn

Phường Vỹ Dạ, Tp Huế                 

Tel: 054.3869978

  

TỊNH THẤT CHƠN TU  (Ni)

Sư cô Thích nữ Chơn Tu

Ngũ Tây, Thủy An, Tp Huế

Tel: 054.3884867

  

126. TỊNH THẤT DIỆU THANH  (Ni)

Lê Ngô Cát,  xã Thủy Xuân, Tp Huế                         

Tel: 054.3884044

  

127. TỊNH THẤT KỲ HOÀN (Ni)

Sư cô Thích nữ Tịnh Cảnh

Ngũ Tây, Thủy An, Tp Huế                    

Tel: 054.3884335

  

128. TỊNH THẤT PHÒ AN (Ni)

Ni sư Thích nữ Như Hiền

Ngũ Tây, Thủy An, Tp Huế           

Tel: 054.3885908

  

129. TỊNH THẤT QUAN ÂM  (Ni)

Thượng 2, Thủy Xuân, Tp Huế

Tel:  054.3884760

  

130. TỊNH THIỀN THỦY XUÂN  (Ni)

Sư cô Thích nữ Diệu Trì

Xã Thủy Xuân, Tp Huế

Tel: 054.3885945

  

131. TỊNH XÁ NGỌC HƯƠNG 

Hòa thượng Thích Giác Minh

48 Lê Văn Hưu, Tp Huế           

Tel: 054.3511593

  

132. TỊNH XÁ NGỌC KINH (Ni)

Ni sư Thích nữ Giao Liên

378/12 Đinh Tiên Hoàng, Tp Huế   

Tel:  054.3531657

  

133. TỪ AN (Ni)

Ni sư Thích nữ Minh Bảo

2/44 Lê Ngô Cát, Tp Huế         

Tel:  054.3826458

  

134. TỪ ÂN

Thích tọa Thích Quán Chơn

108 Nguyễn Phúc Nguyên, Tp Huế 

Tel: 054.3538135

  

135. TỪ ĐÀM  (ẤN TÔN):

(Văn phòng BTS Tỉnh giáo Hội Phật giáo Thừa Thiên-Huế)

Thượng tọa Thích Hải Ấn

01 Sư Liễu Quán, Tp Huế          

Tel: 054.3822180  

  

136. TỪ ĐỨC  (Ni)

Sư cô Thích nữ Từ Nhu

Xã Thủy Xuân, Tp Huế                  

Tel: 054.3884845

  

137. TỪ HÀN QUAN ÂM

Thượng tọa Thích Tánh Nhơn

Xã Hương Thọ, Hương Trà, Thừa Thiên-Huế         

Tel: 054.3568515

  

138. TỪ HIẾU (AN DƯỠNG AM)

Thượng tọa Thích Chí Mậu

Thượng 2, Thủy Xuân, Tp Huế      

Tel: 054.3826989

  

139. TỪ HÓA

Thượng tọa Thích Thanh Liên

63 Tam Thai, Tp Huế                

Tel: 054.3887812

  

140. TỪ LÂM

Thượng tọa Thích Huệ Phước

41 Trần Thái Tông, Tp Huế        

Tel: 054.3825393

  

141. TỪ NGHIÊM  (Ni)

Ni sư Thích nữ Như Giải

218 Lê Duẫn, Tp Huế                   

Tel: 054.3574687

  

142. TỪ PHONG LAN NHÃ

Thượng tọa Thích Vân Đức

92 Hoàng thị Loan, Tp Huế        

Tel: 054.3836373

  

143. TỪ QUANG

Thượng tọa Thích Giải Thiện

184/16  Điện Biên phủ, Tp Huế       

Tel: 054.3836036

  

144. TỪ VÂN

Thượng tọa Thích Huệ Thông

143 Phan Bội Châu, Tp Huế        

Tel: 054.3820060

  

145. TƯỜNG QUANG

Thầy  Tâm Viên

213 Chi Lăng, Tp Huế                       

Tel: 054.3527990

  

146. TƯỜNG VÂN

Hòa thượng Thích Chơn Tế

02 Trần Thái Tông, Tp Huế         

Tel: 054.3824364

  

147. TƯỢNG ĐÀI QUÁN THẾ ÂM

BQT. Tỉnh Giáo hội Thừa Thiên

Núi Tứ tượng, Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế

Tel:  054. 3821388

  

148. TRA AM

Đại đức Thích Thể Thanh

Tứ Tây, Thủy An, Tp Huế                  

Tel:  054.3832645

  

149. TRẦM HƯƠNG

Đại đức Thích Thanh Tịnh

Xã Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên-Huế

Tel:  054.3519433

  

150. TRIỀU SƠN NAM  (Ni)

Sư cô Thích nữ Diệu Nghĩa

Xã Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên-Huế      

  

151. TRIỀU SƠN TÂY

Đại đức Thích Thiện Ý

Phường Hương Sơ, Tp Huế            

Tel: 054.3580579

  

152.THIỀN VIỆN TRÚC LÂM  BẠCH MÃ

Hòa thượng Thích Thanh Từ

Cầu Hai, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế 

                   

153. TRÚC LÂM (còn gọi Trúc Lâm Đại thánh)

Hòa thượng Thích Lưu Hòa

Thượng 1, Thủy Xuân, Tp Huế       

Tel: 054.625988

                   

154. TRUNG TÂM VHPG. LIỄU QUÁN

Thượng tọa Thích Hải Ấn  (kiêm nhiệm)

15A Lê Lợi, Tp Huế                        

Tel: 054.3825164

                   

155. TRƯỜNG CƠ BẢN PHẬT HỌC

      (trong khuôn viên chùa Bảo Quốc)

Hiệu trưởng HT. Thích Đức Thanh

10/1 Bảo Quốc, Tp Huế            

Tel: 054.3820488

  

156.TRƯỜNG MẪU GIÁO HỐNG ĐỨC (Ni)

Ni sư Thích nữ Diệu Đạt

Thượng 2, Thủy Xuân, Tp Huế   

Tel:  054.3885364

  

157. TRƯỜNG XUÂN

Thượng tọa Thích Tịnh Quang

11/11 Chi Lăng, Tp Huế          

Tel: 054.3527831

                   

158. VẠN PHƯỚC

Hòa thượng Thích Tâm Thọ

24/120 Điện Biên phủ, Tp Huế      

Tel:  054.3828948

  

159. VIÊN GIÁC

Đại đức Thích Thái Không

18/1/40 Bảo Quốc, Lịch Đợi, Tp Huế             

Tel:  054.3884967

  

160. VIÊN QUANG

Thượng tọa Thích Phước Cần

Thượng 3, Thủy Xuân, Tp Huế      

Tel: 054.3884163

  

161. VIÊN THÔNG

Thượng tọa Thích Quảng Tú

15 Hoàng thị Loan, Tp Huế      

Tel: 054.3832671

  

162. VĨNH NHƠN (Ni)

Ni sư Thích nữ Như Giới

171 Xuân 68, Tp Huế               

Tel: 054.3511713

                   

163. VĨNH XUÂN  (Ni)

Sư cô Thích nữ Tường Thọ

Địa Linh, Hương Vinh,  Hương Trà, Thừa Thiên-Huế      

Tel: 054.6214579

                   

164.  VỸ DẠ   (Ni)

Ni sư Thích nữ Tịnh Diệu

270 Nguyễn Sinh Cung, Tp Huế    

Tel: 054.3849276.

Ghi chú Tổng cộng danh sách nầy có 164 ngôi chùa viện, tịnh thất và cơ sở Phật  giáo, trong đó có 61 ngôi chùa do chư Ni trú trì.