Tâm như vầng trăng sáng

Tâm như vng trăng sáng

Trí mặt trời rạng đông

Vòng tay ôm tât cả

Trong tấm lòng bao dung

 

Nói thông tâm thông

Sáng như vầng nhật nguyệt

Hành xử không tỳ vết

Thanh tịnh đên

 

Tâm phiền não đến

Tâm chánh phiền não đi

Chánh không vướng mắc

Thương ghét chẳng  can chi

 

Bồ đề tâm thường hiện

Luôn tự thấy lỗi mình

Không khinh chê người khác

Chân đạo sáng minh

 

nghe kinh trọn kiếp

Ngộ chỉ một sát na.

Ta- Người không ngăn cách

Tình thương rộng bao la

 

Tháng 9-2013

Chân Y Nghiêm

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle