Vọng tưởng

Cần thiết cho người tu thiền: Người tu Tịnh độ để vãng sinh Cực lạc, thì việc hiểu vọng tưởng là gì có lẽ không cần thiết lắm. Bởi chỉ cần tín, hạnh, nguyện đầy đủ thì được vãng sinh. Hạnh thì một câu lục tự Di-đà niệm cho đến khi được nhất tâm bất loạn. Chỉ cần cho được nhất tâm bất loạn, không cần biết vọng tưởng là gì. Người tham thoại đầu, chắc cũng không cần biết rõ về vọng tưởng, chỉ cần đề khởi một câu thoại 2/

Xem tiếp »

Quan điểm niệm Phật trong sách Khóa Hư Lục của Trần Thái Tông
20/12/2013
Khóa hư lục được xem như là một tác phẩm Phật học nổi tiếng do Trần Thái Tông – một vị vua anh minh của triều đại nhà Trần – sáng tác. Nội dung của Khóa hư lục bàn về nhiều vấn đề liên quan tới phương pháp cũng như tư tưởng Phật học như Thiền học.
Niệm Phật - Pháp môn viên mãn
14/12/2013
Chuyên tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà, khiến tâm an trú vào một điểm, phiền não lắng xuống và tâm bất loạn, ấy là định. Định ấy có khả năng sanh giới mà thuật ngữ Luận tạng gọi là Tịnh lự sanh luật nghi hay Định sanh luật nghi. Nghĩa là giới hay luật nghi sanh khởi từ Thiền định, để phòng hộ điều ác xảy ra từ nơi tâm ý và nơi hành động...
Thế giới Tịnh độ: Ước mơ và đạo lý cuộc sống
28/06/2013
Người Phật tử Việt Nam, họ xưng trì danh hiệu ấy để chào nhau có ý nghĩa gì? Để chúc nhau và cầu nguyện cho nhau có đời sống dài lâu vô hạn; có ánh sáng của trí tuệ soi chiếu vô hạn; có khả năng thực hành các ba la mật để tạo thành công đức vô hạn; và họ chắp tay chào nhau với sự chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà như vậy, để...
Tính Ưu Việt của thế giới Bản nguyện
25/06/2013
Đức Phật A Di Đà có tám đặc điểm: 1- Chỗ ngồi của đức Phật A Di Đà là một đài sen mầu nhiệm thanh tịnh. 2- Thân tướng có hào quang tỏa sáng xinh đẹp hơn tất cả chúng sanh. 3- Miệng Ngài phát ra những âm thanh vi diệu vang khắp cả mười phương. 4- Tâm Ngài bình đẳng như hư không, không phân biệt. 5- Hết thảy chúng trời người...
Đi vào bản nguyện Tịnh độ: Ảnh hưởng và phát triển
20/06/2013
Đại nguyện thứ mười tám của Phật A Di Đà không những chỉ đề cao tha lực, mà còn chú trọng đến tự lực. Nghĩa là người niệm Phật muốn vãng sanh Tịnh độ Phật A Di Đà, thì trong giờ phút lâm chung, tối thiểu là tâm họ không tán loạn và tâm họ phải chuyên nhất mười niệm đối với danh hiệu Phật A Di Đà, thì họ được vãng sanh...
Nền tảng phát khởi bản nguyện Tịnh độ
12/06/2013
Đại nguyện của Bồ tát là từ nơi tâm đại bi mà phát khởi. Không có tâm đại bi sẽ không có đại nguyện. Đại bi là từ nơi tâm bồ đề mà phát khởi. Không có tâm bồ đề sẽ không có tâm đại bi. Tâm bồ đề là tuệ giác vốn có nơi hết thảy chúng sanh. Không có chúng sanh sẽ không có tâm bồ đề. Không có tâm bồ đề sẽ không có hạnh và nguyện bồ...
Ý nghĩa cái chết theo quan điểm Phật Giáo
06/04/2013
Phật Giáo đưa ra nhiều quan điểm khá khác biệt nhau về cái chết. Nếu đã có nhiều quan điểm khác nhau thì tất nhiên cũng sẽ phải có nhiều phép tu tập khác nhau. Thế nhưng cái chết cũng chỉ là một hiện tượng duy nhất, vậy chúng ta hãy thử tìm hiểu xem tại sao Phật Giáo lại có nhiều quan điểm và nhiều phép tu tập như thế.
Người tu Tịnh độ dùng phương pháp nào tu nhanh chóng nhất?
27/10/2012
: Có bốn phương pháp, trong đó trì danh niệm Phật là phương pháp tu nhanh chóng nhất. Bốn phương pháp niệm Phật là: Thực tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Thực tướng niệm Phật là niệm bản tính vốn có là Phật, tức là Phật tính tự nhiên, cần dùng ánh sáng trí tuệ...
Thiền sư Triệt Ngộ khai thị niệm Phật
19/10/2012
Minh Tâm là một yếu pháp trong hết thảy các pháp và Tịnh Tâm là một yếu hạnh trong hết thảy các hạnh. Nhưng cái yếu pháp Minh Tâm không chi bằng niệm Phật. Hễ nhớ Phật, niệm Phật, thì lúc hiện tiền hay lúc đương lai, quyết định thấy Phật, chẳng cần phải cầu phương tiện nào khác, mà tự tâm được mở mang bởi niệm Phật. Niệm Phật như...
Pháp môn lạy Phật
13/10/2012
Khi ta lạy Phật có niềm tin, có chánh niệm tỉnh giác, có hạnh và nguyện, thì gối chân phải ta chạm xuống sát đất, tâm ta liền khởi lên nguyện rằng: “Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều chạm vào được con đường giác ngộ”. Khi gối chân trái chạm xuống sát đất, tâm ta liền khởi lên nguyện rằng: "Nguyện cho hết thảy chúng sanh an trú ở trong chánh đạo,...