A Hàm tuyển chú (sách mới)

Mùa an cư của chúng Tăng đầu tiên sau đức Thế Tôn Niết bàn, Tôn giả Đại-ca-diếp liền triệu tập năm trăm vị A-la- hán về tại hang Thất-diệp, xứ Ma-kiệt-đà để kết tập kinh điển với sự hỗ trợ của vua A-xà-thế. Trong đó có 250 vị thuộc đồ chúng của Tôn giả Đại-ca-diếp và 250 vị thuộc đồ chúng của Tôn giả A-nâu-lâu-đà và có sự hiện diện của Tôn giả A-nan. Ngôn ngữ kinh điển được kết tập trong hội nghị này là bằng tiếng Ardha-magadhi.

Xem tiếp »

Đường mây (sách mới)
09/08/2017
Mây có tự bao giờ đố ai biết và mấy ai biết mây hiện hữu để làm gì giữa cõi phù du ấy. Mây hiện hữu như đất trời hiện hữu, vẫn hàm dung, hội tụ, phân ly, vẫn thong dong giữa đôi bờ có không, hằng vĩnh…
Tình như cánh hạc (sách mới)
08/08/2017
Thầy sẵng sàng hướng dẫn con tu học với những gì Thầy có thể.Tu học là để có hạnh phúc, an lạc ngay trong cuộc đời này và tu tập là để có cách nhìn xuyên suốt và trầm lắng về những gì đang diễn ra trong cái sinh và cái diệt, nhằm vượt thoát sự thất vọng, sợ hãi và khổ đau.
Lời Pháp tỉnh lòng mê (sách mới)
25/12/2016
Hễ người có tâm sân hận, thì nét mặt của họ luôn luôn có sự ưu sầu, giận dữ, cáu ó. Hoa mà cáu ó, thì hoa hết đẹp rồi, hết hương rồi. Cho nên, người mà không giận dữ, thì đức Phật nói rằng, người đó có một sắc mặt đẹp lạ thường.
Joyful wind in new sunlight
05/11/2016
Sometimes I went to the countryside to lie alone on the white sand in the moonlight and with the sound of the waves from the sea, to feel deeply all aspects of the solitary life of humans. In that moment, I listened to the waves that whispered and dreamed, and then rolled ashore one after the other to look for promised land, a
KIm Cang Bát Nhã trong dòng lịch sử (sách mới)
03/11/2016
Lịch sử là bài học kinh nghiệm luôn luôn có giá trị đối với mọi tư duy, nhận thức và hành hoạt trong đời sống của con người. Không có lịch sử con người sẽ không bao giờ lớn khôn, vì sao? Vì không có lịch sử thì không có sự trải nghiệm. Không có sự trải nghiệm thì không có kinh nghiệm để lớn khôn. Không lớn khôn, thì...
Lời Ru Chạm Mặt Trời (sách mới)
30/08/2016
Vốn liếng quý báu nhất của người nữ không phải là sắc đẹp mà là thiên chức làm mẹ. Sắc đẹp đã đem lại cho người nữ nhiều vinh dự và được người khác giới tính cưng chìu. Chính sự cưng chìu sắc đẹp của người nữ ở nơi những người khác giới, khiến cho người nữ trở thành bất hạnh. Vì họ là đối tượng cho mọi tham dục hướng đến. Và cuối cùng
Kim cang Bát nhã (sách mới)
07/07/2016
Chân nghĩa của Kim-cang Bát-nhã là ly niệm, ly ngôn, lặng lẽ mà soi chiếu, lạnh thì mặc thêm áo, nóng thì cởi bớt áo ra, nhớp thì tắm, sạch thì thôi, cần ăn thì ăn, cần uống thì uống, thở thì thở bằng mũi, đừng thở bằng mắt, muốn nhìn mây bay thì ngửa mặt lên
Tịnh Độ tập yếu (sách mới)
10/06/2016
Sư nói: “Thế nào là niệm Phật tam-muội? Niệm Phật tam-muội là ý chuyên nhất, tưởng vắng lặng. Ý chuyên nhất thì tâm không tán loạn, tưởng vắng lặng thì thần sáng, khí nhẹ. Khí nhẹ thì thân tâm khinh an, thần sáng thì không gì không thấu triệt. Đây chính là diệu dụng tự nhiên của định-tuệ hợp nhất.”
Đi vào bản nguyện tịnh độ
29/09/2015
Đại nguyện của Bồ tát là từ nơi tâm đại bi mà phát khởi. Không có tâm đại bi sẽ không có đại nguyện. Đại bi là từ nơi tâm bồ đề mà phát khởi. Không có tâm bồ đề sẽ không có tâm đại bi. Tâm bồ đề là tuệ giác vốn có nơi hết thảy chúng sanh.
Trong con mắt thiền quán (sách mới)
01/09/2015
Con người đối xử với nhau và muôn loài dễ thương, là bởi trong con người có thiện tánh biểu hiện. Và con người đối xử với nhau và muôn loài dễ ghét là vì trong con người biểu hiện ác tánh. Ác tánh trong con ngư