Phổ môn chú giảng (sách mới)

Phổ Môn là Pháp hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, Pháp hạnh ấy là cùng một lúc mà có mặt cả toàn thể pháp giới, cả mười giới và cả vô số thế giới để đem hạnh không sợ hãi mà hiến tặng cho tất cả phàm, thánh và diễn thuyết Pháp Hoa cho tất cả sinh loại thánh, phàm cùng khắp hế thảy pháp giới trong mười phương”

Xem tiếp »

Pháp hoa tinh yếu (kinh sách mới)
21/02/2018
Khi mới xuất gia hành điệu vào tuổi để chỏm, đứng hầu bên Thầy, nghe Thầy tôi giảng những điều căn bản về đức tin Pháp Hoa cho nhóm hướng thiện bác Siêu, hay cho những vị cư sĩ, mặc dù bấy giờ tôi nghe chẳng hiểu gì, nhưng không biết vì sao trong lòng lại thích kinh ấy và đã tụng đọc kinh ấy từ khi mới làm chú Sa-di.
Nói với cõi người ta (sách mới)
16/12/2017
Cõi Người Ta, nói cho ta biết rằng: “Ta không phải sống trăm năm, ta chỉ sống trong từng khoảnh khắc của hơi thở. Và, ngay trong từng khoảnh khắc của hơi thở ấy, nếu ta sống hết lòng, thì sinh mệnh của ta ngay đó sẽ trở thành vô tận, và mỗi khoảnh khắc đi qua đời ta đều kết thành những chuổi hạt minh châu vô giá”.
Ứng Dụng Tứ Tất Đàn Vào Đời Sống Xã Hội
14/12/2017
Cùng tất cả các anh/chị/em trại sinh Vạn Hạnh I Hoa Kỳ quý mến! Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm Canh Dần tức là 26/4/2010, 8 giờ 20 phút, tại Tàng Kinh Các chùa Phước Duyên, Thầy đáp ứng lời mời chia sẻ pháp thoại “Ứng dụng Tứ tất đàn vào đời sống xã hội” đến các anh/chị/em  qua mạng Internet. Vì quá xa xôi nên Thầy trò không...
Letting Go Of Rosy Clouds /Tay Buông Ráng Hồng ̣̣̣̣̣
14/12/2017
Superstition is false belief. That belief may lead a person to disappointment and suffering.But, who among all of us is not superstitious? We should be cautious about ourselves. A religious person who is passionately interested in deities and magic powers believes that deities are the frst cause and that only...
A Hàm tuyển chú (sách mới)
29/09/2017
Mùa an cư của chúng Tăng đầu tiên sau đức Thế Tôn Niết bàn, Tôn giả Đại-ca-diếp liền triệu tập năm trăm vị A-la- hán về tại hang Thất-diệp, xứ Ma-kiệt-đà để kết tập kinh điển với sự hỗ trợ của vua A-xà-thế. Trong đó có 250 vị thuộc đồ chúng của Tôn giả Đại-ca-diếp và 250 vị thuộc đồ chúng của Tôn giả A-nâu-lâu-đà và có sự hiện diện của Tôn...
Niềm Tin Bất Hoại Đối Với Thánh Giới
28/09/2017
Giới, tiếng Sanskrit là 'Sīla, có nghĩa là thiện, phẩm chất của thiện, luân lý, đạo đức. Các nhà Phật học Hán Tạng, chuyển âm 'Sīla là Thi-la và dịch là giới. Ấy là những điều răn dạy đạo đức, răn dạy thực hành điều thiện, ngăn ngừa điều ác. Vậy Thánh Giới là gì? Đó là giới do bậc Thánh nội chứng và tuyên thị, làm nền tảng cho...
Niềm Tin Bất Hoại Đối Với Tăng
17/08/2017
Tăng hay Tăng già, Tăng đoàn, Hán chuyển âm từ ngữ Saṅgha của Pāli và Saṃgha của Phạn ngữ. Dịch là Hòa hợp chúng. Vì Saṅgha hoặc Saṃgha có tiền tố từ là Sam, có động từ gốc là Han. Nghĩa gốc của từ này là nối kết lại, làm cho chặt lại, gắn bó với nhau...
Niềm Tin Bất Hoại Đối Với Chánh Pháp
14/08/2017
Từ khi con người biết chiêm nghiệm về thế giới chủ quan, biết thắc mắc và tra hỏi đối với thế giới khách quan, thì cũng kể từ đó, con ngƣời bắt đầu hƣớng đến đời sống tôn giáo (religion) và triết học (phylosophy). Hay nói cách khác, tôn giáo và triết học có mặt
Niềm Tin Bất Hoại Đối Với Đức Phật
10/08/2017
Mọi người có thể đến với đạo Phật bằng tôn giáo, triết học, văn học, giáo dục, chính trị, xã hội,… Nhưng dù đến bằng thể cách nào, dạng thức nào, chúng ta cũng có thể hội tụ nó vào hai mặt, đó là tri thức và niềm tin Đến với đạo Phật bằng con đường tri thức hay con đường Tùy pháp hành không phải là điều phổ biến đối với mọi...
Đường mây (sách mới)
09/08/2017
Mây có tự bao giờ đố ai biết và mấy ai biết mây hiện hữu để làm gì giữa cõi phù du ấy. Mây hiện hữu như đất trời hiện hữu, vẫn hàm dung, hội tụ, phân ly, vẫn thong dong giữa đôi bờ có không, hằng vĩnh…