Những viên ngọc quý (sách mới)

Kinh điển Đại thừa là do Đức Phật nói, chú không do ai khác. Hàng Thanh văn không đủ khả năng để nói đến kinh điển Đại thừa. Hàng Duyên giác không đủ khả năng nói đến kinh điển Đại thừa

Xem tiếp »

Giải Nghĩa Kinh Kim Cang, Bát Nhã & 33 Bài Kệ Của Các Vị Tổ Ấn - Hoa (sách mới)
05/01/2022
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, Tâm Kinh và 33 Bài Kệ Của Các Vị Tổ Ấn - Hoa vốn đã có nhiều bản chú giải của các bậc đại lão Hòa Thượng - Những bậc thầy có trí tuệ rộng lớn. Tôi là người trí cạn nên có thể chưa hiểu hết nội dung thâm sâu của những bản kinh này. Nhưng mỗi lần đọc các...
Phát Khởi Bồ-tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng (sách mới)
05/01/2022
Nhận thấy sự hữu ích vô giá của quyển sách, chắc chắn sẽ giúp mọi người tiến triển thêm trên bước đường học Phật, tôi không ngần ngại sự thiếu kiến thức của mình, mạo muội xin phép được tỉnh giản, lược bỏ những phần Hán văn, để mọi người dễ đọc.
Chung một niềm vui
03/01/2022
Mỗi buổi sáng quý thầy quý cô có tụng kinh Bát đại nhân giác đó: "thế gian vô thƣờng, quốc độ nguy thúy". Có không? Thế gian vô thƣờng thì làm gì có now? Tất cả là một dòng chảy liên tục, cái này diệt thì cái kia sinh. Vậy thì làm gì có cái now và here!
Phật Thuyết A-Di-Đà Kinh ( Giới Thiệu – Dịch – Chú Giải)
23/06/2021
Tín - Hạnh - Nguyện là điều kiện hay nhân duyên tối thiểu để kích hoạt phước đức và nuôi lớn phước đức làm người. Tín là niềm tin. Không có niềm tin là không có sự hy vọng. Không có sự hy vọng là không có sự vươn tới và
Bước chân trên mọi nẻo đường (sách mới)
22/06/2021
Ta về đứng giữa non thiêng/ nghe hoa cƣời mỉm giữa huyền không xƣa;/ Nghe trời đất hát lời thƣa/ nghe lời Phật gọi nắng mƣa về nguồn;/ Bụi đời rũ sạch thua hơn/ ta về dự hội Linh Sơn thuở nào;/ Ngày xƣa trăng tƣởng là sao ai ngờ tuệ nhật chiếu cao vô ngần;/
Rộng mở tâm hồn-khai phóng thức tâm (sách mới)
21/12/2020
Khi đọc quyển sách này, chỉ mấy trang giấy đầu thôi, tôi nhận thấy có nhiều cảm xúc khác nhau đan xen lẫn lộn trong tôi: thích thú, phấn khởi, xấu hổ, hoan hỷ, thán phục, ngán ngẩm, buồn cười... Có thể nói Ni sư Thubten Chodron với kinh nghiệm hành trì quán chiếu tự thân, đã thấu...
Niệm Phật trong thiền quán (sách mới)
08/05/2020
Sau khi thực tập ba pháp quy y nhƣ vậy rồi, ta phát tâm sám hối phiền não chƣớng, nghiệp chƣớng, tội chƣớng, báo chƣớng của ta từ vô lƣợng kiếp cho đến ngày nay, khiến cho tất cả đều đƣợc tiêu diệt.
Chân tâm và vọng tâm
08/05/2020
Chúng ta biết rằng, các pháp hiện hữu cho dù đó là chúng sinh hữu tình hay vô tình thì mọi tồn tại hay chuyển biến đều không ra ngoài quy luật nhân - duyên - quả. Không có một sự vật vô tình hay hữu tình nào mà lại không được thiết lập bởi nhân duyên của chính nó. Chính vì vậy, chúng ta muốn có một quả báo thân người tốt đẹp thì phải thực tập năm...
Con đường thực nghiệm tâm linh (sách mới)
01/04/2020
Đức Thế Tôn thành đạo bằng con đường nào? Bằng con đường chí thiện, có nội dung đoạn trừ các lậu hoặc, để thành tựu Niết bàn và giáo hóa chúng sanh.
Thi Kệ và Đại Nguyện Tịnh Độ (sách mới)
09/12/2019
Kính lễ Phật Pháp Tăng là thể hiện niềm tin sâu xa của Tứ chúng đệ tử đức Phật mỗi ngày đối với Tam bảo. Đệ tử Phật dù tu tập chứng A-la-hán vẫn suốt đời nƣơng tựa và kính lễ Phật Pháp Tăng không hề xao lãng.