Tách trà hiện tại

tôi thấy, ta cũng dễ hiểu lầm rằng, sống trong hiện tại nghĩa chúng ta không được phép nghĩ về quá khứ hoặc tưởng tới tương lai của mình. Thật ra thì ta quyền nghĩ về quá khứ tưởng đến tương lai của mình chứ, nhưng phải dựa trên thực tại này, đừng để cho mình bị quyến luyến ràng buộc vào chúng. Trong kinh Người Biết Sống Một Mình Phật giảng về việc này

 

"Này quý thầy, sao gọi tìm về quá khứ? Khi một người nghĩ rằng: trong quá khứ ta như vầy, ta cảm thọ như vầy, ta nghĩ tưởng như vầy... Nghĩ như thế  khởi tâm ràng buộc quyến luyến những thuộc về quá khứ ấy, thì khi ấy người đó đang tìm về quá khứ.

"Này quý thầy, sao gọi không tìm về quá khứ? Khi một người nghĩ rằng: trong quá khứ ta như vầy, ta cảm thọ như vầy, ta nghĩ tưởng như vầy... Nghĩ như thế  không khởi tâm ràng buộc quyến luyến những thuộc về quá khứ ấy, thì khi ấy người đó không tìm về quá khứ.

"Này quý thầy, sao gọi tưởng tới tương lai? Khi một người nghĩ rằng: trong tương lai ta sẽ như vầy, cảm thọ ta sẽ được như thế, ta sẽ nghĩ tưởng như vầy... Nghĩ như thế  khởi tâm ràng buộc tưởngvề những thuộc về tương lai ấy, thì khi ấy người đó đang tưởng tới tương lai.

"Này quý thầy, sao gọi không tưởng tới tương lai? Khi một người nghĩ rằng: trong tương lai ta sẽ như vầy, cảm thọ ta sẽ được như thế, ta sẽ nghĩ tưởng như vầy... Nghĩ như thế  không khởi tâm ràng buộc tưởng về những thuộc về tương lai ấy, thì khi ấy người đó đang không tưởng tới tương lai."

    Nếu bây giờ ta thể ngồi đây uống một tách trà cho thật trọn vẹn, thì tôi nghĩ mình cũng thể ngồi trong giây phút này sắp đặt chuyện tương lai. Vấn đề tương lai của ta thể trừu tượng hơn tách trà trước mặt, nhưng nếu như ta không mặt, thì tách trà trong tay vẫn thể dẫn mình đi phiêu lưu xa chốn này ngàn dậm. Vấn đề nằmnơi sự mặt trọn vẹn của ta với việc mình đang làm trong giờ phút này.

Trích trong "Còn nương tựa thì còn dao động" - nguyễn duy nhiên

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle