Chân Nguyên diệu vợi

chan nguyen


     Nhớ
về...

Con thuyền Bát
nhã
Qua dòng Hương giang
Giải thoát gió ngàn
Trăng Lăng Nghiêm sáng

A Beautiful Beginning
   
In the memory of...

A Prajñā ferry
Had across the Perfume River
Like a freely wind
Under a Surangama moonlight.

 

Tâm Thường Định

Chia sẻ: facebooktwittergoogle