Vầng mây

vang may

1.

VẦNG MÂY

 

Từ hằng sa pháp giới

Chở lượng hào quang

lượng thời gian tới

Từng sát na Niết Bàn.

 

2.

THANH ÂM

 

Mười cõi mây tụ lại

Dìu vợi trời Quang Âm

Diệu tâm từ địa đại

Nghe mười phương thậm thâm.

 

3.

CON ĐƯỜNG

 

Cánh vàng con bướm lạ

Bay vào phương bình minh

Tình cỏ hoa cây

Mênh mang hồn thủy tinh.

 

4.

VẦNG TRĂNG

 

Giữa ao trời diễm tuyệt

Huyền diệu mười phương mây

Vẫn tròn gương cổ nguyệt

Cõi thơ, cõi Phật nầy.

 

5.

BƯỚC ĐI

 

Nguyên hồn sỏi đá

Nghe trời đất thanh bình

Đường chia về muôn ngã,

Hướng mặt trời tâm linh.

 

6.

RONG RÊU

 

Kết tòa xanh vực núi

Ngàn năm cánh hạc bay

Đỉnh phong không tuổi

Hóa thân Phật từ đây !

 

                                         Long Xuyên, mùa Phật Đản 2557-2013.

 

                                         MẶC PHƯƠNG TỬ

Chia sẻ: facebooktwittergoogle