Sự liên hệ giữa tri thức khoa học và kinh nghiệm loài người