Mặt trăng Titan của sao Thổ được cho là có

điều kiện sống tương tự như Trái Đất thời kỳ đầu.