Trà xanh

tra xanh

Trà xanh 
gợn bảy mặt trời
Ai người ruột lớn, 
lửa cười đáy chung 
Ai người 
ngộ lẽ vô cùng
Bi, sầu, ái, ố…
muôn trùng lặng yên!

Minh Đức TTA

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle