Kính mừng NGÀY KHÁNH ĐẢN ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ: nhất tâm thì về

nhat tam thi ve

một vài đến tham vấn tôi, họ hỏi rằng: Thầy tu theo trường phái nào, Tịnh độ, Thiền hay Mật…?

Tôi cười trả lời cho họ rằng: Tôi không tu theo trường phái nào cả, tôi tu theo đạo Phật.

Đạo Phật thì bao gồm các trường phái Phật giáo, nhưng các trường phái Phật giáo thì chỉ đề cao phát triển những khía cạnh của đạo Phật theo tông chỉ của mình, không phải toàn thể.

Câu chuyện người rờ voi của đức Phật dạy rất thú vị, đánh thức cho những ai đang ngái ngủ trên những cái gọi trường phái!

người hỏi tôi, ngồi thiền thành Phật không? Tôi trả lời, không.

Khách hỏi, tại sao? Tôi nói, thiền mới lắng tâm chưa phải giác. giác cũng chưa phải Phật. sao? Phật toàn giác một với tánh giác, chứ không phải chỉ giác.

người hỏi, Tịnh độ Phật A-di-đà không Thầy? Tôi trả lời .

Họ hỏi, Thầy biết? Tôi trả lời, biết do Phật Thích-ca chư Tổ dạy.

Hỏi: Cũng quý Thầy cả, sao người nói Tịnh độ Phật A-di-đà, vị nói không?

Tôi nói, ai nói không chuyện của họ, mình quyền bắt buộc họ nói , khi lòng họ không tin, tâm họ không tịnh.

Riêng tôi, thì tôi nói , không những Tịnh độ của Phật A-di-đà, còn số cõi Tịnh độ của chư Phật khắp trong thế giới mười phương.

sao tôi tin như vậy? tôi tin rằng, hết thảy chúng sanh đều Phật tính. Phật tính tâm thanh tịnh, chính tâm thanh tịnh tạo nên Tịnh độ của Phật A-di-đà Tịnh độ chư Phật mười phương. Các cõi Phật đều gọi Tịnh độ, tâm quý Ngài thường trútrong sự an tịnh, nên cõi của quý Ngài, gọi cõi Tịnh độ.

Các kinh điển từ Nguyên thủy đến Đại thừa đều đề cao pháp học pháp hànhTự tịnh kỳ ý”.

Tự tịnh kỳ ý phải thực tập Giới Định Tuệ để làm cho ý của mình tự thanh tịnh.

Tâm ý thanh tịnh Tịnh độ của chư Phật. Ai tâm ý thanh tịnh người ấy Tịnh độ chư Phật hiện tiền.

Làm thế nào để về Tịnh độ? Nhất tâm thì về. Tâm tịnh thì Tịnh độ hiện tiền, vọng cầu thì Tịnh độ ẩn mất.

Trong khi đói khát, khách đừng hỏi thế nào no? Chủ lương tâm trí tuệ đừng trả lời đói no với khách khi ấy, chỉ một lòng mời khách ăn cơm uống nước đi, rồi đói no tự biết!

Xin mời khách dùng cơm uống đi!

THÍCH THÁI HÒA

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle