Mừng Nắng Mới

Chùm Tứ Tuyệt Vesak

1. Mừng Nắng Mới

Phật về, nhân loại bớt đau thương

Đuốc tuệ xua tan giấc mộng trường

Cây cỏ hỷ hoan mừng nắng mới

Đất trời sông núi nẩy hoa hương.

2. Trăng Thiền Đạo

Đê đầu cung kỉnh nén tâm hương

Phật hiện, nhân thiên phụng cúng dường

Sông núi thanh trong, trăng thiền đạo

Kỳ hoa, dị thảo nức văn chương.

3. Thơm Nguồn Cội

Mỹ học, văn thơ dệt mộng lành

Nhạc ngàn, thơm gió khúc ca thanh

Khói sương,  cát bụi thơm nguồn cội

Hóa chữ, hóa tình ngưỡng Đản Sinh.

4 Tim Khêu Lửa

Cái kiến, con sâu mừng rỏ lệ

Mây lành, nắng ấm đất ươm hoa

Nhân tình đông giá, tim khêu lửa

Tin báo yêu thương khắp mọi nhà.

MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle