Biết nhau

Người về
từ cõi vô biên,
trắng thơm đại nguyện
trăm miền bước đi.
Người về
với chiếc hoàng y;
với bình minh
giữa tà huy diệu vời.
Trăm năm
là chuyện của đời;
chiêm bao là chuyện
của người ngủ say.

Cõi tình
là cõi bụi bay,
Người về đi giữa
cõi nầy mà chơi.
Giúp đời
một chút thảnh thơi;
giúp đời chỉ một
nụ cười nguyên sơ;
giúp đời một chút tình thơ;
chút tình từ thuở
đôi bờ biết nhau.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle