Chuông pháp

chuông pháp

 

Phật từ

đất mẹ bước ra

cảo thơm vô lượng

châu sa rạng ngời

ai nghe

chuông pháp ba đời

ai nghe

nhựa sống

nẩy chồi đơm bông!

 

duyên thiền

 

bàn tay

trăm chỉ rối bời

dọc ngang xuôi ngược

đường đời về đâu

duyên xưa

thiền đạo nhiệm mầu

tâm lành

quả tốt

thượng đầu trăng soi!

 

tri âm

 

thõng tay

vào chốn bụi hồng

khói sương mù mịt

sắc không thì thào

tri âm

bóng núi non cao

một vầng trăng sáng

dạt dào thiền tâm!

cùng nhau

 

cùng nhau

tu tập

yêu thương

cùng nhau

đoạn tận

ác ương thành sầu

chư Tăng

Tam học bắc cầu

tóc xanh tóc bạc

theo sau nói cười.

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle