Người tu Tịnh độ dùng phương pháp nào tu nhanh chóng nhất?

nguoi tu tinh do

Hỏi: Người tu Tịnh độ dùng phương pháp nào tu nhanh chóng nhất?

Trả lời: Có bốn phương pháp, trong đó trì danh niệm Phật là phương pháp tu nhanh chóng nhất. Bốn phương pháp niệm Phật là: Thực tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Thực tướng niệm Phật là niệm bản tính vốn có là Phật, tức là Phật tính tự nhiên, cần dùng ánh sáng trí tuệ Bát-nhã quán chiếu bản tính tất cả hiện tượng khách quan tồn tại vốn là không. Thiên thai chỉ quán, tham cứu mà Thiền tông hướng đến đều là dùng phương pháp này. Quán tưởng niệm Phật là căn cứ kinh Vô lượng thọ mà thực hành mười sáu phép quán tưởng. Trong kinh có giảng cụ thể, người nào nghiên cứu cẩn thận thì tự nhiên sẽ biết rõ ràng. Quán tưởng niệm Phật tức quán hình tượng Phật, tâm thường tưởng niệm. Trì danh niệm Phật tức chỉ niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Thực tướng niệm Phật là chú trọng phần tự lực, nương vào năng lực chính mình mà không hướng ra bên ngoài, thể chứng Phật vốn có trong tâm. Nhưng phàm phu bị nghiệp chướng che lấp làm sao nhất thời đốn ngộ Phật vốn tại tâm? Cho nên đối với pháp thật tướng niệm Phật người bình thường không thể vận dụng được. Quán tưởng niệm Phật là tu mười sáu phép quán không cho gián đoạn, cũng ít ai thực hiện hết. Quán tượng niệm Phật thì phải nương vào tượng Phật, rời tượng thì hết quán, do đó có sự gián đoạn. Chỉ có trì danh niệm Phật là thực hành dễ dàng, mau chóng thành công, chỉ cần niệm niệm tương tục, nhất tâm bất loạn, diệu lý thật tướng cũng ở trong đó. Không đòi hỏi phải quán tưởng và quán tượng Phật, như con nhớ mẹ, nhờ vào năng lực gia trì của Phật mà được vãng sanh Tây phương. Một đời vãng sanh tức ra khỏi luân hồi, thành Phật cũng không còn lâu dài nữa.

Thích Đức Trí dịch

Chia sẻ: facebooktwittergoogle