Thiện Tri Thức – Người Đưa ta Vượt Qua Gió Bụi

 

Thích Thái Hòa

Trong đời sng con người, s tư duy hp lý không cho phép ta suy nghĩ và kết lun trên thế gian này có mt con người hoàn toàn xu hay có mt con người hoàn toàn tt. 

Xu và tt hay thin và ác ca con người ch là nhng tp hp ca nhiu yếu t to nên. Bn cht ca nó là rng không, không có tht th. Nên, nó không có bt c mt hình tướng nào nht định cho chính nó, để cho ta nhn định và kết lun mt cách chính xác đối vi nó. 

Vì nó không có tht th, và không có bt c mt hình tướng nào nht định cho chính nó, nên nó có th tr thành bt c hình tướng nào hoc thin hay ác, hoc tt hay xu tùy theo điu kin ni và ngoi ti tác động để nó biu hin. Có khi nó biu hin có v như là thin, nhưng thc cht ca nó là ác và có khi nó biu hin có v như là ác, nhưng thc cht ca nó là thin. 

Xu và tt hay thin và ác ca mt con người tùy thuc rt nhiu điu kin để to nên nhng phm tính thin ác, xu tt y. Không có ý nghĩ, hành động và li nói nào liên h đến tham, sân, si, kiêu mn, chp ngã mà tr thành thin bao gi! Và không có ý nghĩ, li nói và hành động nào đi t Tâm bồ-đề và đại nguyn từ bi mà tr thành xu ác bao gi

Trong đời sng ca ta, thiện tri thc là điu kin tác động giúp cho ta thy rõ ta có tâm b đề, và tâm y có th sinh khi và ln mnh trong đời sng ca ta; thiện tri thc là người giúp ta nuôi ln nhng ht ging tt đẹp y để kết thành hoa trái bình an trong đời sng hin ti và tương lai cho ta.

Thiện tri thc là người bn đồng hành vi ta, để giúp ta dng đứng li nhng gì do nhng tư duy, nhng nhn thc, nhng tri kiến sai lm ca ta đã làm cho đời sng ca ta b chao đảo, b nghiêng nga và sp đổ. 

Thin tri thc là người bn đã đồng hành vi ta, để giúp ta hàn gn li nhng gì mà do nhng hành động vng di, c chp ca ta làm cho đời sng ca ta b rn nt, v đôi, v ba…

Nếu đi sng ca ta b v vn, không th hàn gn, thì thin tri thc là người có th giúp ta đứng dy t nhng mnh vn ca cuc đời để tái to mt cuc sng mi, khiến cho nhân phm ca ta đưc phc hi, nhng điu thin ca ta đưc tái sinh tr li. 

Thin tri thc không phi là người có kh năng lý lun gii mà là người có kh năng gii để bt sáng ngn đèn, khi đêm ti ph lên đời ta. Thin tri thc không phi là người có kh năng ngăn chn gió bi cho ta mà là người có kh năng giúp ta vượt qua gió bi ca cuc đời. 

Thiện tri thc không phi là người sut ngày ngi hàn huyên vi ta, hết chuyn này ti chuyn khác hay là người có quá nhiu ha hn vi ta, mà là người có th chưa tng ngi vi ta mt gi nào và chưa tng ha hn vi ta bi bt c mt điu gì, nhưng mi khi bt an, tâm ta nghĩ ti h, thì s bình an trong ta lin đưc phc hi; nim tin và hy vng trong ta lin đưc phc sinh. 

Thin tri thc đến vi ta không phi là nhng thiên s t tri cao giáng xung hay là nhng địa thn t lòng đất vt lên, hay t nơi nhng am miếu, mà t nơi Tâm bồ-đề và phát khi đại nguyn ca h

Tâm bồ-đề là tâm sáng sut và nguyn sng cuc đời sáng sut, ví như ngc lưu ly, không b bt c mt th bi nào bám vào làm cho dơ bn, thin tri thc đến vi ta t tâm và nguyn y; 

Tâm bồ-đề là tâm yêu mến và giúp đỡ hết thy chúng sanh thành tu thin pháp không h biết mi mt, thin tri thc đến vi ta t tâm và nguyn y; 

Tâm bồ-đề là tâm rng ln như đại địa và nguyn gánh vác hết thy trng trách mà không bao gi cm thy mi mt, thiện tri thc đã đến vi ta t tâm và nguyn y;

Tâm bồ-đề là tâm rn chc như kim cương, và nguyn không b hy hoi bi thi gian, không b xê dch bi không gian, thiện tri thc đã đến vi ta t tâm và nguyn y;

Tâm bồ-đề là tâm vng chãi, ví như núi Tu-di, nguyn khiến không b các dc thế gian làm cho khuynh đảo, thin tri thc đã đến vi ta t tâm và nguyn y;

Tâm bồ-đề ví như bà m hin nuôi con, nguyn không bao gi cm thy nhàm chán và mi mt, thiện tri thc đã đến vi ta t tâm và nguyn y;

Tâm bồ-đề ví như người hc trò trung thành, nguyn không bao gi đi ngược li dy ca bc đạo sư, thiện tri thc đã đến vi ta t tâm và nguyn y;

Tâm bồ-đề ví như người làm công nhit tình, nguyn không bao gi làm trái li ch, thiện tri thc đến vi ta t tâm và nguyn y; 

Tâm bồ-đề ví như lương khuyn, vì không bao gi phn ch, thin tri thc đến vi ta t tâm và nguyn y;

Tâm bồ-đề ví như kin ngưu, chuyên ch không bao gi mt mi, thiện tri thc đến vi ta t tâm và nguyn y…

Tâm và nguyn ca thin tri thc là vy, nên thiện tri thc đã đến vi ta rt nhiu hình thc khác nhau:

Có khi là mt hài nhi; có khi là mt bc trưởng thượng; có khi là mt v tướng gii; mt quc vương; có khi là mt nhà truyn giáo; có khi là hình tướng ca mt trưởng gi giàu có; có khi là hình nh ca mt v đạo sĩ; mt v B Tát hay Pht; và cũng có khi là mt con người đầy thô bo, không có chút nết na nào c; hoc có khi ch là mt vng trăng; mt đóa hoa; mt trang sách; mt câu thơ hay mt dòng sui reo chy vô tình… nhưng tt c nhng hình thc y là nhng điu kin giúp cho ta phát khi đưc nim tin nơi cuc sng; khơi phát đưc tâm B-đề, chuyn hóa đưc tâm thc thô trược nơi ta, khiến trong ta sinh khi nhng ht ging tt đẹp và thánh thin; giúp ta có kh năng phòng h nhng ht ging xu ác trong tâm, không để sinh khi; giúp ta đứng dy t tâm ly tham, ly sân, ly si, ly kiêu mn, ly nghi ng và ly chp ngã; giúp ta vượt qua con đưng đầy gió bi ca sinh t, để đến nơi an toàn và hnh phúc cao thượng. 

Ác tri thc thì ngược li vi thin tri thc. Thin tri thc là người có kh năng làm cho nhng điu xu ác trong ta càng ngày càng gim thiu và nhng điu tt đẹp trong ta càng ngày càng tăng lên; là người có kh năng làm cho nhng kh đau trong đời sng ca ta càng ngày càng gim thiu và s bình an trong đời sng ca ta càng ngày càng tăng lên. 

Trái li ác tri thc là người có kh năng làm cho đời sng ca ta t giàu tr thành nghèo, t thanh cao tr thành thp kém, t thng đứng, tr thành xiêu vo và t xiêu vo tr thành nghiêng nga và sp đổ; là người có kh năng làm cho đời sng ca ta đang lin ln tr thành rn nt và t rn nt đến đổ v, b nát. 

Ác tri thc là người ta gn bên h, khiến lòng tham ca ta càng ngày càng tăng lên; lòng sân ca ta càng ngày càng d bc phát; lòng si ca ta càng ngày càng tăng lên mt cách thái quá; tâm nghi ng và tính ích k ca ta càng ngày càng tr nên tr trêu và mù quáng. 

Ác tri thc là người có kh năng đưa ta t ánh sáng đi vào bóng đêm và t bóng đêm này ti bóng đêm khác, khiến cho đời sng ca ta t kh đau này dn sinh ra s kh đau khác. 

Vì vy, thin hay ác, xu hay tt ca mt con người, chúng tùy thuc vào rt nhiu tác duyên để biu hin. Thin tri thc hay ác tri thc là nhng điu kin rt tích cc để cho tính thin hay ác, xu hay tt nơi ta biu hin mi ngày. 

Nên, ta không ngc nhiên gì, mt người ngày hôm qua rt tt mà ngày nay h li tr thành xu và người ngày hôm qua rt xu, mà hôm nay h li tr thành mt người rt tt. Xu và tt hay thin và ác nơi con người hoàn toàn không có t tính, chúng ch biu hin theo duyên. Duyên y là thin tri thc hoc ác tri thc vy. 

Vì vy, thin duyên hay thin tri thc là nhng điu kin giúp ta vượt qua gió bi cuc đời.

trong đời, ta thà mt châu báu, mt địa v, mt tay chân, nhưng nht định không để mt thin tri thc, vì mt thin tri thc tâm B-đề ca ta s b thi chùn, ta s mt hết thy phước báo làm người, làm tri, làm thánh, làm B Tát và Pht, và vì mt thin tri thc, thì không còn có ai bt ngn đèn tu giác gia đêm trường, cho ta thy rõ nhng giá tr cao quý ca cuc đời, để phát khi tâm B-đề nhm bước ti và yêu thương; và mt thin tri thc ta s b gió bi gia cuc đời cun mt. Mt đi đâu đố ai biết! 

Nguồn: Tập san Hoằng Pháp 32

 

ảnh từ BBC

Chia sẻ: facebooktwittergoogle