Ngày trùng du

Bùi Giáng

Sớm về tâm tạ trời cao

Chiều về hậu đãi đất nào trùng du

Nhưng cuộc trùng du nào cũng lộn phèo điệp . Không hề không hề .

Sớm chiều vẫn còn mãi cuộc hậu đãi thâm tạ hãi hùng.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle