Đức Phật phải làm gì?: Vững bước trên con đường Thánh (C.VI)

Vững bước tr�n con đường Th�nh

 

 

 

Vững bước tr�n con đường Th�nh

 

����������� Trong nội dung chương s�u n�y, t�i sưu tầm một số c�c vấn đề thời đại tương đối gọi l� c� nh�n m� mỗi người ch�ng ta đều �t nhiều thắc mắc hay vương mang, nhưng chưa được th�ng suốt v� giải quyết trọn vẹn.Những c�u trả lời ở đ�y sẽ gi�p ch�ng ta tự x�t m�nh v� quan t�m nhiều hơn đến quan niệm, nếp sống, đức hạnh, lối cư xử hay những h�nh vi đạo đức v� lu�n l� m� ch�ng ta rất cần tới để đối diện với một thế giới đầy c�m dỗ vật chất lu�n x�i giục, l�i k�o, dụ dỗ ch�ng ta sống tham lam vị kỷ, chỉ biết quyền lợi của ch�nh m�nh.

����������� T�i cảm thấy rất l� th� trong thời gian nghi�n cứu thực h�nh gi�o l� nh� Phật l� những thắc mắc hay nhũng vấn đề của con người, x� hội ng�y nay cũng đ� được n�u l�n thời Đức Phật c�n tại thế, v� ch�nh Đức Phật hay c�c Th�nh đệ tử của Ng�i đ� giải đ�p bằng nhiều phương tiện, ph�p m�n.Con người d� ở v�o thời điểm n�o, thời đại n�o, cũng đa mang những vấn nạn nghi ngờ như nhau.Song, theo t�i nghĩ, c� lẽ Đức Phật kh�ng đến nỗi qu� nhọc mệt hay mất nhiều thời gian để trả lời hay giải quyết những vấn nạn của ch�ng sinh thời của Ng�i ; v� thời đ�, t�m hồn con người ta rất thuần lương, tr� tuệ của họ cũng nhậy b�n, th�ng minh hơn.C�n ch�ng ta ng�y nay tr� trệ hơn, u tối hơn, tham nhiễm hơn, độc �c hơn . . . Một m�n v� minh dầy dặc bao phủ xiết chặt ch�ng ta hơn v� d�m ch�ng ta s�u hơn trong vực thẳm lu�n hồi đau khổ.

����������� Qua kinh nghiệm tự th�n v� nhận x�t tr�n, ch�ng ta tin tưởng chắc chắn v�o tr� tuệ si�u việt của Phật v� cương quyết t�m hiểu, học hỏi, h�nh tr� theo lời Phật dạy để tự chuyển h�a nội t�m v� vững bước tr�n con đường Th�nh, trước cứu m�nh sau cứu người giải tho�t khỏi trầm lu�n sinh tử.

����������������������� Đức Phật phải l�m g� khi kh�ng c� thời gian để học ?

����������� Đức Phật dạy : �Người ta sẽ vấp phải lầm lỗi nếu họ cố � muốn học hỏi qu� nhanh. � Đ�ng vậy, lời dạy đ� kh�ng chỉ d�nh ri�ng cho đệ tử của Phật m� cho tất cả mọi người, bởi v� cuộc đời l� một trường học đồ sộ, m�nh m�ng m� người ta hầu như kh�ng bao giờ muốn tốt nghiệp hay c� thể n�i l� kh� m� tốt nghiệp được.Ch�ng ta sống tr�n cuộc đời n�y để học sống.Ch�ng ta cần phải học sống đ�ng mỗi ng�y.

����������� Những lời dạy của Phật đến với cuộc đời, v� đến với ri�ng cuộc đời dạy học của c� nh�n t�i thật ho�n mỹ.T�i đ� cố gắng phấn đấu hết sức để thuyết phục những học sinh v� c�c đồng nghiệp của t�i rằng một b�i diễn văn xuất sắc t�y thuộc v�o sự hiểu biết.Một người viết văn cần phải thẩm thấu thật triệt để l� anh ta/c� ta muốn truyền đạt c�i g�, muốn bộc lộ c�i g�, muốn n�i l�n c�i g� v� viết như thế n�o để người đọc c� thể hiểu được v� nắm bắt được những th�ng tin m� người viết muốn truyền đạt.V� thế như Đức Phật n�i, một t�c phẩm văn chương được đ�nh gi� l� tuyệt mỹ kh�ng những chỉ chứa đựng sự hiểu biết, sự nhạy cảm m� c�n phải chuy�n chở được cả nỗi niềm t�m sự, � tưởng, linh hồn của người viết cũng như thu h�t được sự quan t�m ch� � của người đọc.Một yếu tố quan trọng nữa để ho�n th�nh một t�c phẩm l� thời gian.

����������� Phải, yếu tố thời gian cũng quan trọng kh�ng k�m ; c� những tuyệt t�c văn chương m� người viết phải ấp ủ thai ngh�n cả một thời gian h�ng mấy năm trời mới c� thể cho ra đời được.Kh�ng bao giờ c� được một t�c phẩm hay nếu t�c giả viết qu� nhanh, viết vội v�ng, viết đại kh�i, kh�ng gọt giũa, kh�ng trau chuốt.

����������� Đối với văn chương, sự học thế gian m� ch�ng ta c�n cần phải ch� t�m, dốc sức như thế, huống chi m�n học cuộc đời.Ch�ng ta kh�ng thể hấp tấp, vội v�ng, cẩu thả khi học sống.Ch�ng ta cũng kh�ng thể bỏ ngang nửa chừng hoặc dừng lại kh�ng tiếp tục theo đuổi m�n học cuộc đời nữa.Ngay cả Đức Phật cũng phải bỏ ra một qu�ng thời gian d�i s�u năm để học hỏi, nghi�n cứu, thực h�nh những g� m� c�c đạo sư dạy cho Ng�i, huống chi những con người b�nh thường, tầm thường như ch�ng ta đ�y.Ch�ng ta c�n phải mất nhiều thời gian hơn nữa để học sống v� t�m hiểu cuộc sống.

����������� Đừng n�n hấp tấp, vội v�ng.Đừng đ�i hỏi, đừng t�m cầu, đừng tr�ng đợi một kết quả qu� nhanh.Đừng bao giờ n�i l� ch�ng ta kh�ng c� thời gian để học.H�y học sống với tất cả t�m hồn, nhiệt huyết của m�nh !Kết quả tự nhi�n th�nh !


����������������������� Đức Phật phải l�m g� để mọi việc được tiến triển tốt đẹp ?

����������� C� bốn nguồn sanh phước đem đến cho một người : đ� l� phước được gi�u c�, phước được sử dụng tiền, phước kh�ng bị mang nợ, v� phước kh�ng bị d�m xiểm ch� bai.

����������������������������������������������������������������������� ������������������� Kinh Tăng Chi Bộ 4.62

����������� Khi bạn kiếm được nhiều tiền do ch�nh mồ h�i lao động ch�n ch�nh của bạn, Phật dạy bạn h�y sử dụng n� v� hưởng thụ thật vui th�ch những g� n� mang lại cho bạn.Khi bạn sử dụng những đồng tiền ch�n ch�nh đ� v�o những việc thực sự hữu �ch v� gi� trị, thật qu� tốt.Khi bạn kh�ng bị mang nợ g� cả, Phật ch�c mừng bạn.V� một khi bạn kh�ng bị ai d�m xiểm, ch� bai hoặc kh�ng l�m điều g� xấu xa tội lỗi cả, Phật gia hộ cho bạn.

����������� C� nhiều người, v� kh�ng chịu t�m hiểu s�u kỹ lời Phật dạy, đ� hiểu sai � của Phật ở điểm n�y.Họ cho rằng Phật kh�ng muốn ai vui vẻ hưởng thụ niềm vui ở đời.Đ�ng l� một sự hiểu lầm vớ vẩn !Phật kh�ng ngăn cấm bạn ti�u tiền. Phật cũng muốn bạn sống vui vẻ, hưởng thụ cuộc đời của bạn.Phật chỉ nhắc nhở bạn rằng, mọi người sống tr�n đời n�y đều tương quan li�n hệ với nhau.�� Kh�ng phải bạn sống chỉ c� một m�nh cũng kh�ng n�n chỉ biết c� quyền lợi v� sự vui th�ch �ch kỷ của ri�ng m�nh, nếu vậy th� rốt cuộc bạn sẽ kh�ng được một sự ủng hộ, gi�p đỡ n�o cả.

����������� V� thế Phật dạy bạn h�y l�m ra tiền bằng ch�nh sức lao động ch�n ch�nh của bạn, h�y l�m những c�ng việc đ�ng đắn, tốt đẹp, hữu �ch cho người v� x� hội.Bạn h�y sử dụng đồng tiền bạn kiếm được bằng mồ h�i nước mắt lao động ch�n ch�nh của m�nh v�o những việc bổ �ch cho bạn v� cho người.H�y ti�u tiền ở những nơi chốn tốt đẹp, trong s�ng, l�nh mạnh kh�ng g�y � uế, tai họa cho m�i trường sống v� h�y cố gắng kh�ng g�y đau khổ, phiền lụy, tan vỡ cho bản th�n bạn, cho gia đ�nh bạn v� cho người kh�c.

����������� Nếu bạn c� thể l�m được như vậy, bạn thật xứng đ�ng được hưởng phước thiện trời ban.Bạn thật l� một thiện thần nhỏ cho thế giới lo�i người n�y.

 

����������������������� ��� Đức Phật phải l�m g� khi thực h�nh hạnh bố th� ?

���������� C� ba niềm hỷ lạc khi thực h�nh hạnh bố th� : thứ nhất, ch�ng ta cảm thấy vui vẻ phấn kh�ch trong l�ng trước khi m�n qu� được ban tặng đến tay người nhận, thứ hai l� hoan hỷ bố th� với trọn vẹn l�ng th�nh thực v� t�n trọng, v� thứ ba l� niềm an lạc sau khi thực hiện tốt đẹp sự bố th� ; đ� l� sự bố th� ho�n hảo nhất, ch�n thiện nhất.

����������������������������������������������������������������������������������������������� Kinh Bản Sanh 390

����������� Đức Phật l� một người thực tiễn nhất trong nhiều phương diện.Ng�i kh�ng nghĩ một c�ch đơn thuần, trắng l� trắng, đen l� đen m� Ng�i quan t�m tới sự phức tạp của sợi d�y x�ch Nh�n Quả trong c�i thế giới nhi�u kh�, x� bồ n�y.Bạn c� thể nghĩ l� Phật sẽ k�u gọi ch�ng ta h�y bố th� hết tất cả những g� ch�ng ta c�, c�ng nhiều c�ng tốt, phải kh�ng ?Tại sao kh�ng d�m bố th� hết đi v� cạo đầu th�nh �ng thầy tu cho rồi ??

����������� Phật biết l� do tại sao n�n Phật kh�ng k�u gọi ai hết.Tại sao ? Tại v� kh�ng phải ai cũng d�m xung phong trở th�nh một �ng sư hay một ni c� cả, v� cũng kh�ng phải ai cũng sẵn s�ng ban tặng, bố th� hết những g� họ sở hữu cho người kh�c.Đ� kh�ng phải l� một h�nh động dễ d�ng thực thi đ�u.V� thế một khi ch�ng ta chưa sẵn s�ng để cống hiến th� điều quan trọng l� ch�ng ta cũng kh�ng n�n g�y �p lực hay để bị bắt buộc phải l�m g�.Nếu ch�ng ta cố l�m, ch�ng ta sẽ cảm thấy kh� chịu, bực tức rồi phẫn nộ, v� ch�ng ta sẽ g�y đau khổ cho ch�nh ch�ng ta v� những người chung quanh ch�ng ta.

����������� L�ng bi mẫn v� sự hoan hỷ ban tặng bố th� ch�nh l� điều mấu chốt m� Đức Phật muốn n�u ra ở đ�y.Ch�ng ta cần phải cảm thấy thực sự hoan hỷ, an lạc, sung sướng khi ch�ng ta thực h�nh sự bố th�.Bố th�, n�i một c�ch rốt r�o, l� t�nh thương v� l�ng khoan dung độ lượng.Trong gi�o l� nh� Phật, bố th� kh�ng t�ch rời khỏi từ bi.Ch�ng ta sẽ t�m thấy được niềm hỷ lạc đ� trong sự trầm lắng suy tư, trong h�nh động v� trong k� ức hồi tưởng lại sự ban tặng niềm vui đến mọi người.H�y t�m niềm hỷ lạc � c� thể cần phải c� sự ki�n tr�, tinh tấn v� nội t�m để thực thi hạnh bố th� � v� h�y ban tặng cho người với cả tr�i tim nồng ch�y lửa t�nh thương của ch�ng ta.Được như thế, sự bố th� của ch�ng ta mới ho�n hảo nhất, vi�n m�n nhất, v� ch�ng ta sẽ hưởng được Nh�n Quả ho�n thiện nhất của thiện nghiệp bố th� của m�nh.

 

����������� ����������� Đức Phật phải l�m g� để bảo vệ những lo�i

����������������������������������������������������������������������������������� đang c� nguy cơ bị tuyệt chủng ?

����������� Như một người mẹ lu�n lu�n bảo vệ đứa con ruột duy nhất của m�nh với tất cả t�nh thương,với tất cả sức sống, với tất cả cuộc đời, ch�ng ta cần phải vun trồng t�m tr� v� t�nh thương v� hạn đối với vạn loại ch�ng sinh.

����������������������������������������������������������� ����������������������������������� �������� Kinh Tiểu Bộ 149

����������� Người mẹ biết rất r� l� b� ta kh�ng bao giờ c� thể sống xa c�ch được đứa con y�u q�i của m�nh.T�m tr� của người mẹ v� của đứa con kh�ng hề c� bi�n giới c�ch ngăn ; họ tương tức tương sinh ; họ lồng v�o trong nhau ; họ l� một.Đ� l� l� do người mẹ lu�n lu�n bảo vệ che chở con của m�nh như bảo vệ ch�nh mạng sống của b� ta.Khi bảo vệ che chở cho đứa con, b� ta đang che chở v� bảo vệ ch�nh sự sống cuộc đời của m�nh. ����

����������� Cũng như người mẹ v� đứa con, thế giới v� ch�ng ta l� một, kh�ng bi�n giới, kh�ng t�ch rời.Đời sống của ch�ng ta sẽ kh�ng tồn tại, hiện hữu nếu kh�ng c� sự hiện hữu tồn tại của to�n thể c�i thế giới đại đồng chung quanh ch�ng ta.Ch�ng ta �m chặt lấy tất cả ch�ng sinh như đang �m chặt lấy ch�nh con người ch�ng ta.Ch�ng sinh v� ch�ng ta kh�ng thể t�ch rời nhau.Ch�ng ta l� mẹ của tất cả ch�ng sinh tr�n thế giới n�y. Với tất cả sức mạnh t�m linh,ch�ng ta phải bảo vệ mọi lo�i, nhất l� những lo�i đang c� nguy cơ bị tuyệt chủng như đang hết sức bảo vệ đứa con ruột y�u q�i duy nhất c�n lại của ch�ng ta.

����������� Người mẹ l�m sao c� thể quay lưng lại với đứa con thơ của m�nh ?Ch�ng ta l�m sao c� thể thờ ơ, l�nh đạm với nỗi đau của ch�ng sinh, của đồng loại ?

����������� ����������� ����������� Đức Phật phải l�m g� khi chạm tr�n

����������������������������������������������������������� với những người đồng nghiệp hay cạnh tranh ?

����������� Chỉ khi n�o anh đối mặt với đối thủ hay kẻ th�, anh mới học v� nhận thức được r� r�ng hết năng lực v� sức mạnh nội t�m của anh.Từ quan điểm đ�, những kẻ th� hay đối thủ ch�nh l� những người thầy, những đạo sư của sức mạnh nội t�m, của l�ng can đảm, của t�nh quyết định vững chắc, của lập trường ki�n định

����������������������������������������������������������������������������������� ������ Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV

����������� Ngay cả khi anh l� người rất th�n thiện với mọi người v� ai ai cũng q�i mến anh, h�ng ng�y anh cũng đều đang đối mặt với sự cạnh tranh tỵ hiềm (th� ph� hoặc vi tế).Trong một nghĩa hẹp, những người cạnh tranh anh l� đối t�c, l� địch thủ của anh.Trong một nghĩa rộng lớn hơn, bao qu�t hơn th� những đối thủ đ� ch�nh l� thầy của anh, l� đạo sư của anh, như lời Đức Đạt Lai Lạt Ma đ� n�i.

����������� Ch�ng ta y�u mến bạn b� của ch�ng ta v� c� thể họ cũng mong ch�ng ta vui vẻ, th�nh c�ng, nhưng họ kh�ng thường xuy�n trắc nghiệm ch�ng ta hay th�c đẩy ch�ng ta đến tột c�ng năng lực bản th�n ch�ng ta.V� thế r� r�ng nhất ch�nh những kẻ kh�ng mong muốn ch�ng ta th�nh c�ng mới l� những người bắt buộc, th�c đẩy ch�ng ta cật lực thu hết sức mạnh, can đảm, quyết định, v� ki�n cường của ch�ng ta ra đấu tranh chống lại họ, đối địch lại với họ để d�nh phần thắng về ch�ng ta.Những kẻ đối địch ch�nh l� thầy dạy của ch�ng ta, l� những người gi�p ch�ng ta đạt tới th�nh c�ng tối đa, l� những người đưa ch�ng ta tới tột đỉnh vinh quang.N�i cho c�ng, ch�nh những kẻ đối nghịch n�y mới l� những người xứng đ�ng để nhận l�ng biết ơn s�u sắc của ch�ng ta.Nếu kh�ng c� sự cạnh tranh của họ, ch�ng ta c� thể sẽ chưa biểu hiện hay kh�ng thể hiện được hết năng lực, khả năng v� tr� tuệ của m�nh.

����������� V� thế, khi đối diện với địch thủ, anh h�y nhớ l� họ đang trao tặng anh m�n qu� anh cần nhất để tự thắng v� thắng người, một m�n qu� m� �t c� ai trao tặng cho anh.H�y th�u nhiếp hết tất cả năng lực dự trữ, tất cả kh� ph�ch, tất cả nghị lực ki�u h�ng của anh bằng c�ch đ�nh bại họ trong qu�n tử v� dũng cảm, v� vinh danh kẻ th� của m�nh với trọn tấm l�ng tri �n.


����������� ����� Đức Phật phải l�m g� để chiếm được cảm t�nh của th�nh độc giả ?

����������� Lời dạy của Đức Phật, như l�n ph�p vũ rộng lớn, tu�n mưa xuống tưới tẫm tất cả c�c giống hoa nh�n loại để nẩy mầm kết nụ, v� trổ th�nh những tr�i Bồ Đề ngon ngọt tươi thơm.

����������������������������������������������������������������������� Kinh Ph�p Hoa (phẩm Dược Thảo Dụ)

����������� Đức Phật biết r� rằng mỗi con người đều giống như cỏ c�y cần c� nhu cầu ri�ng của loại cỏ c�y đ� để nẩy mầm, ươm nụ v� kết tr�i.Phật v� gi�o l� của Ng�i nu�i dưỡng t�m linh con người cũng như trận mưa nu�i dưỡng tất cả những lo�i hoa tr�i, cỏ c�y th�m sức sống, th�m sinh kh�.Mỗi một lo�i hoa hay cỏ c�y thấm đượm nước mưa t�y theo giống loại, nhỏ to m� hấp thụ, sinh trưởng.C�y cổ thụ to lớn, t�ng rộng, ở tr�n cao th� hứng được nhiều nước mưa hơn.Loại cỏ c�y thấp nhỏ, d� ở dưới, cũng hứng được nước mưa tu�n giọt xuống theo kẽ c�y nh�nh l�.T�y theo thể loại, giống t�nh. . . tất cả đều được nước mưa thấm nhuần tưới tẫm.Ch�ng sinh cũng vậy, cũng đều được gi�o l� của Phật tưới tẫm thấm đượm m� hấp thụ, sinh trưởng, v� chuyển h�a trở th�nh.Cỏ c�y, hoa tr�i đều c� rất nhiều chủng t�nh, thể loại, nhưng nước mưa chỉ thuần c� một.Cũng thế, căn cơ ch�ng sinh th� cao thấp kh�ng đồng, nhưng ch�n l� chỉ thuần một vị ; đ� l� vị giải tho�t.

����������� Tất cả những g� ch�ng ta cần n�i, cần phổ biến th� ch�ng ta n�i v� phổ biến trung thực với mọi người.Sự thực như thế n�o, ch�ng ta n�i lại y như thế nấy. Ch�ng ta kh�ng n�n v� kh�ng được b�p m�o sự thực khi đến người n�y th� n�i thế n�y, đến người kia th� lại n�i kh�c.Nếu cố t�nh h�nh xử sai lạc như vậy, tr�n đường trường, hậu quả sẽ kh� lường v� c� thể sẽ g�y ra ngộ nhận, chia c�ch giữa ch�ng ta với mọi người hay giữa mọi người với nhau.

����������� Trong sự giao tiếp với mọi người, ch�ng ta phải n�n trung thực, thẳng thắn v� �n ho� nh� nhặn tr�nh b�y � kiến, tư tưởng của ch�nh m�nh (v� của ch�nh m�nh m� th�i), v� cứ t�y duy�n để cho mọi người đ�n nhận, chấp nhận suy nghĩ, tư tưởng của ch�ng ta qua t�nh c�ch của mỗi người họ.V� rồi, cũng như Ch�a Gi� Su đ� n�i : � Qua c�c loại tr�i c�y của họ, ngươi sẽ biết họ (Mathew 7:20). �

�����������

����������������������� Đức Phật phải l�m g� khi bị cạn t�i ?������

������ ���� Nếu �nghĩ n�y đến với ch�ng ta, �D� ngay khi ta cạn sạch b�ch tiền, ta cũng đ� hưởng được năm điều lợi �ch m� tiền bạc mang tới � th� ch�ng ta sẽ kh�ng cảm thấy thất vọng n�o nề khi t�i bị trống rỗng.

����������������������������������������������������������� ����������� Kinh Tăng Chi Bộ 5. 41

������ ���� T�i kh�ng phải l� một trong những người nh�n rỗi, thanh thản c� thể sống l�ng mạn bụng đ�i nh�n �nh trăng treo hay ngồi chờ vận may đưa đẩy hoặc của tr�n trời rơi xuống.T�i cần c� tiền để chu cấp, cung ứng cho nhu cầu đời sống của t�i, theo kiểu c�ch sống của ri�ng t�i, theo những lựa chọn của t�i, những lựa chọn thế tục của cuộc đời t�i.Dĩ nhi�n mặc d� đời sống t�i kh�ng thanh khiết thuần lương một trăm phần trăm, nhưng cũng c� thể cho l� tốt v� cao thượng.Bạn c� thể cũng sống giống như t�i.Ch�ng ta đ�nh gi� cao tr� tuệ, giải tho�t v� gi�c ngộ, nhưng ch�ng ta vẫn y�u th�ch thế gian n�y, cuộc đời n�y v� những niềm vui do tiền bạc đem tới.

����������� Đức Phật t�n trọng sự lựa chọn c�ch sống của mọi người, của mỗi người, ai cũng c� quyền tự do chọn lựa c�ch sống cho cuộc đời của họ, mặc d� tr�n con đường đời d�i đăng đẳng v� nhiều gian tru�n đ�, ch�ng ta c� thể đ� phải chạm tr�n đối mặt với những thất bại chua cay n�o nề.Phật dư biết ch�n tướng cuộc đời vốn dĩ như vậy : th�nh c�ng - thất bại, c�n - mất, được - thua, buồn - vui . . . những cặp phạm tr� đối đ�i nhị nguy�n. . .

����������� Để gi�p ch�ng ta chuẩn bị t�m l� trước những sự cố chắc chắn sẽ xảy đến với cuộc đời ch�ng ta (sớm hay muộn, �t hay nhiều), Phật khuy�n ch�ng ta cần nhớ kỹ về vai tr� thực thụ của tiền bạc.Ch�ng ta kh�ng n�n nghĩ tiền bạc l� cứu c�nh đời sống, nếu nghĩ như vậy, ch�ng ta sẽ dễ d�ng b�m v�u, chấp thủ, m� nhiễm, tham đắm v�o tiền bạc.Ch�ng ta n�n nghĩ tiền bạc chỉ l� một phương tiện vật chất m� th�i.Nếu ch�ng ta c� thể nghĩ được như vậy, ch�ng ta c� thể vẫn vui vẻ hưởng thụ sung sướng những g� tiền bạc mang đến nhưng sẽ kh�ng bị chao đảo, đau khổ, cuồng loạn khi kh�ng c�n đồng n�o trong tay.Ch�ng ta vẫn c� thể sống vững được trong bất cứ ho�n cảnh n�o.

����������� Tiền bạc mang đến năm điều �ch lợi sau đ�y : vui vẻ cho những người sống nương dựa (v�o một ai đ�), vui vẻ cho bạn b�,bảo vệ người ta khỏi những tai ương bất trắc, v� khả năng thực thi cả hai phương diện vật chất v� tinh thần trong c�c c�ng t�c từ thiện.H�y vui hưởng những sự �ch lợi đ� khi bạn c� tiền, v� khi bị sạch t�i, h�y đoan chắc l� tiền bạc đ� được bạn sử dụng một c�ch th�ng minh v� ch�nh đ�ng.

 

����������� Đức Phật phải l�m g� về vấn đề bảo vệ m�i trường ?

����������� Khi bạn quăng bỏ những c�i xi�n thịt nướng bằng kim loại hay b�n chải đ�nh răng cũ của bạn, bạn phải bỏ ch�ng trong th�ng r�c hay một nơi n�o đ� kh�ng bị ai tr�ng thấy.Cũng thế, nếu bạn bỏ r�c v� những vật dơ bẩn ở những nơi sống chung hay những hố nước, d�ng s�ng . . . chắc chắn ch�ng sẽ g�y � nhiễm m�i trường v� dẫn đến bệnh tật.

����������������������������������������������������������� ������������������� Bồ Đề H�nh 5. 91

����������� Đức Phật (v� ng�i Sằn Đề Đề B�) đ� sống rất l�u trước khi lo�i người c� quyền lực ho�nh h�nh v� hủy diệt thế giới.Phật đ� thấy rất r� l� ngay cả một tập thể nhỏ hay những x� hội người n�o d� thật đơn thuần, chất ph�c cũng c� thể ph� hủy đi tất cả nếu họ kh�ng quan t�m g� đến m�i trường sống chung quanh họ.Những thứ r�c rưởi do thực phẩm, vật dụng ti�u d�ng, chất thải cặn b� của con người đ� dư sức l�m cho tuổi thọ của tr�i đất n�y c�ng ng�y c�ng ti�u m�n đi v� bị � nhiễm qu� mức, nhưng ri�ng t�i c�n sợ rằng những bệnh tật, chết ch�c m� ch�ng ta g�y tạo ra kh�ng phải chỉ l� ph�n r�c đơn thuần m� c�n l� những thứ kh�ng phải v� kh�ng c�n l� con người nữa.

����������� C� phải c� một th�ng điệp căn bản, trung t�m trong gi�o l� nh� Phật chăng ?Nếu c�, th� đ� ch�nh l� qui luật Nh�n Quả, Nh�n Duy�n.Đ�ng vậy, vạn sự vạn vật tr�n thế gian n�y đều tương quan, tương tức với nhau.Ch�ng tương sinh, tương diệt c�ng nhau, trong sự li�n hệ mật thiết chặt chẽ với nhau.Ch�ng ta đều c� nghe đến danh từ �duy tr�, chống đỡ� v� �kh�ng duy tr�, kh�ng chống đỡ� qua những khai ph� hầm mỏ, khai th�c rừng n�i, khai th�c hải sản, n�ng nghiệp, v.v.Nếu như Đức Phật n�i �Vạn vật đều tương sinh, tương diệt c�ng nhau�, vậy th� danh từ �kh�ng duy tr�, kh�ng bảo vệ� c� nghĩa l� g� ?

����������� H�y nghĩ kỹ, s�u xa về điểm n�y mỗi khi bạn nh�t r�c đầy v�o c�i bịch ni l�ng n�y qua c�i bịch ni l�ng kh�c, v� tự tiện quăng bỏ r�c bất cứ ở đ�u m� kh�ng bị ai ph�t hiện.

����������� Ch�nh con người l� thủ phạm nguy hiểm nhất đ� v� đang t�n ph�, hủy diệt đi mầm sống của h�nh tinh xanh n�y.

 

����������� ����������� Đức Phật phải l�m g� để thay đổi thế giới n�y ?��������

����������������������������������������������� H�y bọc mới lại c�i thế giới n�y !

����������������������� �i ch�, sao t�i th�ch c�i n�t d� dỏm kh�i h�i của c�u trả lời n�y đến thế !Ng�i Sằn Đề Đề B� nh�n c�i thế giới lo�i người, �qu� người� n�y với cặp mắt gi�c ngộ của Phật.Ng�i thấy r� l� ch�ng ta đều c� chung một c�i khuynh hướng �rất người� l� muốn thay đổi thế giới n�y với tất cả năng lực v� bằng mọi gi�.

����������������������� Ch�ng ta lu�n rống họng k�u g�o �phải thay đổi x� hội, phải thay đổi cuộc sống, phải thay đổi thế giới . . .�Ch�ng ta đ�i hỏi y�u cầu người kh�c phải thay đổi, x� hội phải thay đổi, thế giới b�n ngo�i phải thay đổi, nhưng ch�ng ta chưa hề bao giờ tự x�t, tự vấn ch�nh m�nh c� cần phải thay đổi ngay ch�nh con người ch�ng ta trước khi thay đổi thế giới b�n ngo�i hay kh�ng ?

����������������������� H�y tự hỏi : �Tại sao ta đau khổ ? Tại sao ta c� đơn ? Ta cần g� ? Ta muốn g�?Đời sống ta eo hẹp t�ng thiếu v� ta kh�ng kiếm được nhiều tiền hay v� ta ti�u x�i qu� mức ph�ng t�ng ? Căn nh� với ba, bốn ph�ng tiện nghi đầy đủ cũng qu� tốt rồi, tại sao ta cứ khăng khăng đ�i mua căn mới kh�c? Ta th�ch sống c� đơn hay thực sự ta kh�t khao một t�nh y�u ch�n th�nh, một người th�n thương b�n cạnh m� t�m ho�i chưa gặp? Ta c� cần phải thay đổi quan niệm sống v� ch�nh bản th�n ta kh�ng để được sống an vui hạnh ph�c ?v.v v� v.v.

����������������������� H�y suy nghĩ ch�n chắn, cẩn thận v� phải tự trả lời rất trung thực những c�u tự vấn bản th�n đại loại như tr�n, v� n�n quyết định thay đổi những g� ch�ng ta cần phải thay đổi trước.

 

����������������������� ������� Đức Phật phải l�m g� khi cuộc tranh c�i nổ b�ng l�n dữ dội ?

����������������������� Ch�nh ngữ l� lời n�i đ�ng tốt, c� � nghĩa th�m s�u,l�m vui đẹp l�ng người, v� ch�n thực, kh�ng dối tr�.

����������������������������������������������������������������������� ����������������������� Kinh Tiểu Bộ 449

����������������������� C� thể n�i tất cả ch�ng ta, ai ai cũng đều muốn thổ lộ t�m sự hay n�i ra những suy nghĩ, tư tưởng của m�nh cho người th�n y�u biết.Đ�i l�c ch�ng ta xử sự rất th�ng minh, kh�n kh�o, v� gặt h�i được kết quả tốt như � muốn ; song thường thường ch�ng ta đều h�nh xử trong cơn thịnh nộ, bực bội, kh� chịu, tức giận, nản ch� v� v� minh.T�i kh�ng thể nhớ v� n�i với bạn l� kh�ng biết bao nhi�u lần t�i đ� c�i v� với vợ t�i trong sự tức tối, s�n si, v� cũng kh�ng biết phải n�i l�m sao l� sau khi c�i v� nhau rồi, t�i thấy sao m�nh ngu xuẩn đến thế, ph� phạm thời giờ, tuổi thọ, cuộc sống, v� hạnh ph�c gia đ�nh đến thế ! T�i cũng kh�ng biết phải l�m sao để chấm dứt sự tranh c�i giữa vợ chồng ch�ng t�i, v� t�i nghĩ chắc chắn kh�ng chỉ c� ri�ng gia đ�nh ch�ng t�i c�i nhau m� mọi gia đ�nh kh�c cũng x�o x�o, c�i v� tưng bừng với nhau như thế mỗi ng�y, mọi ng�y.

����������������������� Những vị tăng sĩ kh�ng được ph�p v� cũng kh�ng bao giờ tranh c�i, đấu khẩu với bất cứ ai hay về bất cứ một phương diện n�o.Trong đời sống phạm hạnh của Tăng đo�n, Lục H�a l� s�u ph�p cần phải tu tập, l� luật lệ cần phải v�ng giữ trước hết l� để giữ g�n v� ph�t triển t�nh th�n �i giữa những đệ tử xuất gia của Phật, sau l� d�ng lời lẽ để chuyển h�a, cứu độ người kh�c.

���������������������� Ri�ng đối với ch�ng ta, những người cư sĩ, đ� l� giới cấm thứ 4 phải h�nh tr�, v� t�i c�ng nhận quả thực đ� l� một giới cấm tốt. H�y nhớ nghĩ lại những việc l�m của ch�ng ta trong qu� khứ v� r�ng nhớ lại xem ch�ng ta c� gặt h�i được kết quả mỹ m�n n�o kh�ng khi muốn thay đổi người n�y, thay đổi việc kia bằng những chỉ tr�ch, ch� bai, ph�n x�t hay ph� b�nh đ�i khi rất v� l�, chủ quan v� cực đoan?

����������������������� T�i kh�ng thể tưởng tượng v� tin l� ch�ng ta c� thể chuyển h�a được một ai với những lời mắng nhiếc, ch� bai hay chỉ tr�ch.Nhưng sau khi �p dụng thực h�nh theo lời Phật dạy về �i ngữ, ch�nh t�i đ� thay đổi được ho�n cảnh, sự việc, v� người kh�c một c�ch tốt đẹp hơn, đ� l� : sự n�i năng khi�m tốn, h�a nh�, ưu �i v� hạnh biết lắng nghe.Nhờ thế, khi vợ t�i v� t�i c� thể kềm chế, điều phục được cơn thịnh nộ trong l�ng để kh�ng ph�t t�c ra lời n�i h�nh động, th� cuộc so t�i đấu khẩu giữa ch�ng t�i đ� được d�n xếp �n h�a, �m đẹp, v� ch�ng t�i c�ng t�m ra được những phương ph�p ho�n hảo nhất để giải quyết vấn đề trong hoan hỷ, an lạc v� đồng �.

����������������������� Ch�ng ta cần phải lu�n nhớ nghĩ v� h�nh tr� giới cấm thứ tư trong năm giới cấm căn bản của người đệ tử Phật, v� kh�ng bao giờ để cho ch�nh m�nh bị chi�u cảm lấy hậu quả xấu hại do đấu tr�nh, xung đột lời n�i m� ra hay l�m người kh�c bị tổn thương l�ng tự trọng dẫn đến bất h�a, thất bại v� tai họa.

 

����������������������� ������� �����Đức Phật phải l�m g� để chọn được một người bạn tốt ?

����������� Nếu tr�n đường đời, anh kh�ng thể t�m thấy được một người bạn đồng h�nh xứng đ�ng th� th� tốt hơn hết, anh n�n độc h�nh độc bộ, quyết kh�ng đi chung với những kẻ ngu.

����������������������������������������������������������������������������������� �������� Kinh Ph�p C� 61

����������� Cổ nh�n c� c�u : �Người ta đ�nh gi� anh qua bạn b� của anh.�

����������� Đ�ng vậy, nếu ch�ng ta giao du với những kẻ v� tr�, ch�ng ta c�n xuẩn ngốc hơn họ. Nếu ch�ng ta kết th�n với những kẻ k�m t�i c�n lười biếng, sống ỷ lại, ch�ng ta sẽ tồi tệ hơn họ.Nếu ch�ng ta qua lại với những kẻ xấu xa, kh�ng đạo đức, mưu m�, xảo quyệt, gian manh, ch�ng ta sẽ l� kẻ v� loại, đ� kh�ng học hỏi thu thập được kinh nghiệm g� cũng kh�ng thể ph�t huy tiến th�n được ngo�i x� hội, m� tệ hơn thế nữa ch�ng ta c� thể c�n bị sa đọa, ph� sản v� lũ bạn b� h�n tệ đ�.

����������� Ngược lại, nếu ch�ng ta kết th�n với những người đạo đức, qu�n tử, t�i tr�, ch�ng ta sẽ học hỏi th�m được rất nhiều kinh nghiệm sống v� tiến th�n được với sự gi�p đỡ của bạn m�nh.

����������� H�y nhớ kỹ nếu ch�ng ta chọn những kẻ kh�ng ra g� để kết bạn, ch�ng ta sẽ kh�ng bao giờ thể nghiệm v� hưởng được t�nh tri kỷ ch� th�m ch� thiết, sẽ kh�ng bao giờ c� được một người bạn xứng đ�ng ch�n th�nh, sẽ kh�ng bao giờ học hỏi kinh nghiệm được một điều g� hay, tốt, đẹp ở đời n�y.

����������� V� thế, ch�ng ta cần phải chọn bạn m� giao thiệp, kết th�n v� một khi đ� chọn lựa được một người bạn xứng đ�ng rồi, ch�ng ta phải học hỏi những nết đẹp, t�nh tốt của bạn, v� c�ng chia sẻ vui buồn với bạn, c�ng g�nh v�c tr�ch nhiệm với bạn.

����������������������� Kết luận

����������� C�u hỏi cuối c�ng trong tập s�ch nhỏ n�y: �Đức Phật phải l�m g� về c�i chết ? �

����������������������� ����������� Tất cả vạn ph�p cuối c�ng đều sụp đổ

����������������������� ����������� Tất cả sinh khởi cuối c�ng đều ti�u diệt

����������������������� ����������� Tất cả hội họp cuối c�ng đều chia ly

����������������������� ���������� Tất cả sự sống cuối c�ng đều chấm dứt.

����������� Chắc chắn đ� l� những lời của Đức Phật.Bản th�n ch�ng ta đ�y, c�i thế giới n�y, n�i cho đ�ng hơn, l� cả bầu th�i hư vũ trụ n�y, tất cả vạn vật vạn ph�p tr�n c�i đời n�y, cuối c�ng đều phải bị ti�u diệt v� tan r�, mất hết chẳng c�n g�.Từ v� thủy cho đến v� chung, định luật sinh diệt đ� ho�n to�n l�m chủ vạn vật.Đ� l� định luật t�n khốc nhất m� vạn hữu sinh linh đều phải chấp nhận, kh�ng muốn chấp nhận cũng kh�ng được.

����������� Ch�ng ta phải l�m g� về c�i chết ?Chẳng l�m được c�i qu�i g� hết.Kh�ng thể l�m g� được hết sao ?Đ�ng vậy.Khi c�i thế giới bao la m�nh m�ng n�y biến mất ho�n to�n v�o trong bầu kh� quyển lồng lộng kia, th� c�i đời sống tạm bợ nhỏ nh�t n�y của ch�ng ta cũng chấm dứt bằng một giấc ngủ d�i kh�ng bao giờ thức dậy.Tất cả đều phải ti�u tan ; tất cả đều bị hủy diệt.Tất cả những cố c�ng, gắng sức của ch�ng ta để chống lại c�i qui luật sinh diệt t�n nhẫn đ� thực đều v� �ch.Thay v�o đ�, ch�ng ta phải chấp nhận, phải biết chấp nhận c�i phần sinh diệt của ch�ng ta trong d�ng đời v� thường lưu chuyển kh�ng ngừng nghỉ đ�.Nhưng đối với những ai đ� sẵn s�ng chuẩn bị đợi chờ c�i chết kh�ng hẹn h� cũng như chấp nhận sự tận c�ng của thế giới vạn hữu n�y th� t�i xin c�c bạn đừng qu� bi quan v� Đức Phật đ� dạy rằng :

����������� � C�i n�y diệt th� c�i kia sinh.Thế giới n�y diệt đi th� một thế giới mới kh�c bắt đầu hiện hữu.  Sinh sinh, diệt diệt, c� c�, kh�ng kh�ng. Sắc chẳng kh�c Kh�ng.Kh�ng chẳng kh�c Sắc.Sắc tức l� Kh�ng.Kh�ng tức l� Sắc�.

����������� ����������� Đức Phật phải l�m g� ?L�m m� chẳng l�m.

����������� ����������� Ch�ng ta phải l�m g� ?Chẳng l�m m� l�m.��������

����������������������� ����������������������������������������������������������������

Nguy�n t�c:  What would Buddha do?

T�c giả: Franz Metcalf

Người dịch:  Th�ch nữ Minh T�m

 


 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle