Con đường thực nghiệm tâm linh (sách mới)

con duong

xin mời bấm vào đây để tải đọc

Đức Thế Tôn thành đạo bằng con đường nào? Bằng con đường chí thiện, có nội dung đoạn trừ các lậu hoặc, để thành tựu Niết bàn và giáo hóa chúng sanh.


 
Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác