Đừng ngăng lối về

loi ve

 

Trong vỡ tuồng của cuộc đời, với tâm bồ đề, tôi đóng vai trò kẻ trung chính để giữ đạo, giữ nước, bạn đóng vai trò xu nịnh để giữ nước, giữ đạo, thì phước đức của hai ta đối với đạo, với nước đều thành tựu ngang nhau.

Trong tuồng diễn, người trung biết rằng, mình đóng vai trung để yểm trợ cho người nịnh thành tựu vai nịnh của tuồng diễn, để tuồng diễn được thành công, đem lại lợi ích cho nhiều người. người nịnh biết rằng, mình đóng vai nịnh để yểm trợ cho vai diễn của người trung được thành côngtrong tuồng diễn, khiến cho nhiều người lợi ích. Người trung biết được người nịnh như vậy người nịnh cũng biết được người trung như vậy, nên cả người trung người nịnh đều những bậc đại trí đại hạnhtrong đời.

Họ đại trí đại hạnh, họ biết rằng, đóng vai trung hay nịnh, cũng chỉ hai mặt của một tuồng diễn, nên họ đóng vai trung không phải trung; họ đóng vai nịnh không phải nịnh. Nịnh chỉ để yểm trợ cho trung trung để yểm trợ cho nịnhtrong một tuồng diễn thôi, chứ bản chất của họ không phải trung hay nịnh cả.

Cả người trung người nịnh đều dễ thương. Họ dễ thương, họ biết rất , họ cần phải làm đang làm , trong tuồng diễn họ đang đóng.

Họ biết , quyền lợi bản thân trung hay quyền lợi bản thân nịnh, nịnh trung như vậy đều đạo . quyền lợi của mọi người đóng vai trò trung hay quyền lợi của mọi người đóng vai trò nịnh, nịnh trung như vậy đều nịnh trung của chánh đạo.

Bởi vậy, hay chính, trung hay nịnh không phảinơi vai trò trung hay nịnhtuồng diễn ngay nơi tâm của ta. Tâm ta chính, ta đóng vai trò , ấy trở thành chính. Tâm ta , ta đóng vai trò chính, chính ấy trở thành . Tâm ta chính, ta nói lời , lời ấy chính. Tâm ta , ta nói lời chính, lời chính ấy cũng . Tâm ta chính, ta làm việc , việc ấy chính.

 Do đó, kinh Hoa Nghiêm dạy: “Vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp”. Nghĩa : “Thực hành các thiện pháp, rơi mất tâm bồ đề, ấy gọi hành động của ma”.

Hành động của ma hành động không thiết lập trên nền tảng của trí tuệ từ bi hành động theo bản ngã. Hành động theo bản ngã, thì cho ta hành động dưới bất cứ hình thức hay danh nghĩa thánh thiện nào, cũng đều cả hành động theo tâm bồ đề hay tâm nội dung của tuệ giác từ bi, thì ta hành động dưới bất cứ hình thức nào, danh nghĩa nào, động hay tịnh, im lặng hay nói năng đều phù hợp với đạo chính đạo.

Đạo linh hoạt sống động như vậy, nếu ta khởi lên ý tức khắc, ta rơi vào phi đạo, phi nghĩa phi nhân. Nên, đừng khởi ý ngăn ta lối về.

Thích Thái Hòa

Chia sẻ: facebooktwittergoogle