Về nguồn gốc của tạng Abhidhamma Pàli

VỀ NGUỒN GỐC CỦA TẠNG ABHIDHAMMA

VỀ NGUỒN GỐC CỦA TẠNG ABHIDHAMMA PĀLI

Nguyễn Hữu Tr�

 

Lịch sử Phật gi�o v� c�c học thuyết ch�nh thống đều c� chung quan điểm về Luận tạng Pāli hay A-tỳ-đ�m tạng (Abhidhamma piṭaka), một trong ba phần quan trọng của Tam tạng Th�nh điển Phật gi�o, b�n cạnh Kinh tạng (Sutta piṭaka) v� Luật tạng (Vinaya piṭaka). Nhiều học giả xem Luận tạng l� ch�a kh�a đề khai mở c�c vấn đề Phật học. Do đ�, sẽ l� thiếu s�t lớn nếu người tu học Phật kh�ng c� những kiến thức cơ bản về Abhidhamma. Tuy nhi�n, ngo�i những đ�nh gi� t�ch cực về Abhidhamma, đ�u đ� vẫn c�n những quan kiến tr�i chiều về nguồn gốc h�nh th�nh bộ luận n�y. Cụ thể, c� một số học giả cho rằng Abhidhamma kh�ng phải do Đức Phật truyền dạy m� được c�c nh� sư uy�n b�c soạn thảo về sau.

Tổng quan về tạng Abhidhamma Pāli

Abhidhamma thường được dịch l� Thắng ph�p, Vi diệu ph�p hay V� tỷ ph�p. Đ�y l� một từ gh�p được cấu th�nh bởi hai từ Abhi + dhamma. Theo Trưởng l�o Tịnh Sự, chữ Abhi c� hai nghĩa: �Atireka� l� �cao hơn, lớn hơn, vượt trội�; �Visiṭṭha� l� �phi thường, vi diệu, si�u quần, cao nh�, cao qu�, thanh lịch, đặc sắc, kiệt xuất, xuất ch�ng, lỗi lạc, nổi bật, vượt trội, đặc biệt, ri�ng biệt, r� rệt, si�u ph�m, kh�ng thể so sánh� [1]; c�n Dhamma l� một từ mang rất nhiều tầng � nghĩa, ở đ�y n� c� thể tạm dịch l� �gi�o ph�p, triết l� đạo đức, tr� tuệ, ch�n l� được Đức Phật Gotama thuyết giảng� (the dhamma, moral philosophy, wisdom, truth as propounded by Gotama Buddha in his discourses & conversations)[2]. Từ điển giải th�ch thuật ngữ Abhidhamma l� �gi�o ph�p đặc biệt� (the special dhamma), l� �t�n của tạng thứ ba hay nh�m thứ ba trong hệ thống kinh điển� (name of the third piṭaka, the third group of the canonical books)[3].  

Qua những ph�n t�ch tr�n, ch�ng ta c� thể hiểu Abhidhamma l� gi�o ph�p vi diệu, cao si�u hay th� thắng. Theo truyền thống văn học Pāli, Abhidhamma piṭaka được ph�n l�m bảy bộ như sau:

1. Bộ Ph�p tụ (Dhammasangani)

2. Bộ Ph�n t�ch (Vibhanga)

3. Bộ Chất ngữ (Dhātukathā)

4. Bộ Nh�n chế định (Puggalapa��atti)

5. Bộ Ngữ t�ng (Kathāvatthu)

6. Bộ Song đối (Yamaka)

7. Bộ Vị tr� (Paṭṭhāna)

Nội dung ch�nh của Abhidhamma piṭaka chủ yếu tr�nh b�y những chi tiết li�n quan đến hai phạm tr� Danh (nāma) v� Sắc (rūpa). Ở đ� c� bốn ph�p được đem ra giải th�ch cặn kẽ l� T�m (citta), gồm 89 hay 121 t�m; T�m sở (Cetasika), gồm 52 t�m; Sắc (Rūpa), gồm c� hai l� Sắc tứ đại v� Sắc y đại sinh; sau c�ng l� Niết-b�n (Nibbāna). V� Abhidhamma ph�n t�ch s�u về phần t�m l� con người n�n nhiều học giả xem Abhidhamma như bộ m�n t�m l� học v� triết học của Phật gi�o. C�ng quan điểm tr�n, HT.Th�ch Minh Ch�u cho rằng: �Văn học Abhidhamma c� thể xem l� một t�m l� học của Phật gi�o v� bốn vấn đề được đem ra giải th�ch cặn kẽ ho�n to�n thuộc về con người v� đặc biệt l� phần t�m thức�[4].

Nguồn gốc của tạng Abhidhamma Pāli

Quan điểm về nguồn gốc của Abhidhamma được t�m thấy trong nhiều nguồn tư liệu, nhất l� trong Theravāda (Thượng tọa bộ). Bộ ph�i n�y cho rằng ch�nh Đức Phật đ� thuyết giảng Abhidhamma tại cung trời Tāvatiṃsa (Đao Lợi hay Tam thập tam thi�n) v�o m�a hạ thứ bảy để b�o hiếu cho th�n mẫu của Ng�i l� Māyādevī (Ho�ng hậu Maya) l�c n�y đang l� một vị thi�n. Sau đ� Đức Phật đ� thuyết giảng lại cho T�n giả Sāriputta (X�-lợi-phất) những chủ đề to�t yếu (mātikā). C�c t�i liệu cũng ghi nhận ch�nh T�n giả Sāriputta l� người c� c�ng truyền b� Luận tạng, khi ng�i dạy Abhidhamma cho 500 vị đệ tử của m�nh, khiến họ trở th�nh c�c bậc thầy của Thắng ph�p[5]. R� r�ng dữ liệu tr�n đ� �t nhiều củng cố cho quan điểm Luận tạng l� do ch�nh Đức Phật thuyết giảng. Tuy nhi�n, v�o thời Đức Phật, giữa Kinh v� Luận tạng chưa c� sự ph�n biệt r� r�ng. Theo nhiều nh� nghi�n cứu, Luận tạng được bi�n tập muộn hơn so với Kinh tạng v� Luật tạng, v� kh�ng được đề cập ở kỳ kiết tập đầu ti�n[6].

Theo t�c giả Th�ch T�m Minh, thuật ngữ Abhidhamma đ� xuất hiện v�i nơi trong Kinh tạng v� Luật tạng. Cũng theo t�c giả, thuật ngữ n�y kh�ng mang � nghĩa gi�o ph�p cao si�u với dụng � đề cao Luận tạng so với Kinh tạng, m� mang � nghĩa chỉ cho gi�o ph�p của Đức Phật dưới h�nh th�i to�t yếu c�c c�ng thức hay ph�n loại th�nh c�c nh�m gi�o ph�p, như 37 phẩm trợ đạo được to�t yếu th�nh bảy đề mục gồm Tứ niệm xứ, Tứ ch�nh cần, Tứ như � t�c, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất gi�c chi v� B�t ch�nh đạo[7]. Nhiều học giả cũng c� c�ng quan điểm khi cho rằng c�c đề mục to�t yếu về gi�o l� (mātikā) l� h�nh th�i sớm nhất của Abhidhamma. Cụ thể, gi�o sư A.K. Warder khi xem x�t về vấn đề n�y cũng cho rằng trong kinh Đại b�t-niết-b�n (Mahāparinibbāna sutta) c� đề cập việc Đức Phật đ� n�u những t�m tắt về gi�o ph�p (S. mātṛkā, P. mātikā) nhằm mục đ�ch khuy�n bảo h�ng đệ tử của Ng�i cần phải nỗ lực trong tu tập v� hoằng ph�p. Rất c� thể theo thời gian, c�c t�m tắt như vậy được b�n thảo chi tiết v� đ� ph�t triển th�nh Luận tạng[8].

B�n cạnh Kinh tạng, Luật tạng cũng c� đề cập đến thuật ngữ Abhidhamma (thắng ph�p) v� Abhivinaya (thắng luật). Trong Tổng quan Tam tạng Pāli, t�c giả Th�ch T�m Minh đ� dẫn chứng đoạn văn Pāli về điều khoản quy định gồm s�u điều kiện để một người xuất gia c� thể được chấp nhận cho thọ Cụ t�c giới (upasampadā), trong đ� c� n�u điều khoản một vị Tỷ-kheo phải c� đủ khả năng giải đ�p về Thắng luật (Abhivinaye vinetum) v� Thắng ph�p (Abhidhamme vinetum) mới được ph�p thọ Cụ t�c giới[9]. Cũng theo t�c giả, trong c�c bản kinh v� Luật tạng Pāli th� thuật ngữ Abhidhamma thường đi chung với Abhivinaya để chỉ cho gi�o ph�p v� gi�o luật của Đức Phật, ch�ng được hệ thống h�a v� to�t yếu th�nh c�c c�ng thức ngắn gọn được gọi l� mātikā[10]. C� một điểm đ�ng lưu � l�, học giả Hin�ber cho rằng � tưởng về c�c mātikā trong Kinh tạng l� sự vay mượn từ Luật tạng. V� c�c mātikā n�y c� li�n hệ đến Pātimokkhasutta trong c�c dạng thức thường d�ng như dhammadhara (th�ng thạo về ph�p), vinayadhara (th�ng thạo về luật), mātikādhara (th�ng thạo về to�t yếu). Những mātikā được h�ng đệ tử Phật sưu tập từ c�c b�i giảng của Đức Phật v� sắp xếp những điểm ch�nh th�nh một h�nh thức c� hệ thống để dễ d�ng ghi nhớ[11].

Như vậy, c�c học giả c� chung quan điểm rằng c�c h�nh th�i của Abhidhamma đ� xuất hiện rất sớm trong Kinh v� Luật tạng. Tuy nhi�n, n� vẫn chưa được bi�n tập v� ph�n loại, m� sự h�nh th�nh nền văn học Abhidhamma như ng�y nay l� do nỗ lực của chư Tăng quảng học trong việc sưu tầm, bi�n soạn v� giải th�ch lời Phật dạy qua nhiều thời kỳ; sớm nhất l� ở kỳ kiết tập Tam tạng lần thứ ba, v�o khoảng 218 năm sau khi Đức Phật Niết-b�n, dưới thời vua Aśoka (A Dục). Cụ thể l� bộ Kathāvatthu (Dị bộ luận) n�i về những điểm tranh luận giữa c�c bộ ph�i do ng�i Moggaliputtatissa (Mục-kiền-li�n-tử Đế-tu) bi�n soạn[12]. Nghi�n cứu của Peter Harvey cũng chỉ ra rằng v�o khoảng thế kỷ thứ III tr.TL, c�c học ph�i đ� bắt đầu ph�t triển Abhidhamma theo luận giải của m�nh. Mặc d� c�c Abhidhamma của c�c học ph�i c� kh�c nhau, nhưng tất cả đều nhằm mục đ�ch tr�nh b�y lời dạy của kinh một c�ch c� hệ thống, c�ng với những diễn giải để r�t ra h�m � của ch�ng[13].

Tổng kết, từ sự ph�n t�ch tr�n, ch�ng ta thấy rằng Phật gi�o thời kỳ đầu chỉ c� Kinh tạng v� Luật tạng, c�n Luận tạng chỉ nằm trong Kinh tạng m� chưa c� sự ph�n t�ch cụ thể, m�i đến khi thời kỳ bộ ph�i xuất hiện th� Tam tạng Kinh-Luật-Luận mới được sắp xếp c� hệ thống v� ph�n biệt r� r�ng.

Đ�ng g�p của Abhidhamma cho sự ph�t triển của Phật gi�o

C� thể n�i rằng sự ra đời của Luận tạng đ� g�p c�ng rất lớn cho việc giải th�ch, phổ biến lời dạy của Đức Phật đến đại đa số quần ch�ng. Bởi v�o thời Đức Phật c�n tại thế, vấn đề chữ viết chưa được thịnh h�nh. Do vậy, gi�o ph�p của Ng�i được lưu truyền, giảng dạy bằng h�nh thức truyền khẩu v� học thuộc l�ng. N�n khi Đức Phật thuyết giảng những b�i ph�p th�m s�u, ngắn gọn, s�c t�ch th� chỉ c� những Bậc v� học (Asekha) mới đủ khả năng am hiểu tường tận, c�n h�ng hữu học (Sekha) th� kh�ng thể lĩnh hội hết � nghĩa. V� lẽ đ�, gi�o ph�p của Đức Phật cần c� những vị Đại đệ tử nổi bật v� th�ng tuệ như T�n giả Sāriputta (X�-lợi-phất), Moggallāna (Mục-kiền-li�n), Kaccāyana (Ca-chi�n-di�n), Puṇṇa Mantānīputta (Ph�-l�u-na Di-đa-la-ni-tử)� giải th�ch rộng ra với nghĩa l� đầy đủ v� chi tiết hơn, nhằm gi�p những vị c� tuệ căn thấp hiểu r� lời dạy của Đức Phật. Do vậy, c� thể xem c�c h�nh thức sinh hoạt học tập v� thảo luận của chư Tăng thời Phật tại thế như được đề cập trong Kinh tạng v� Luật tạng l� g�p th�m bằng chứng cho c�ng t�c suy cứu xu hướng h�nh th�nh v� ph�t triển của Luận tạng[14]. H�a thượng Th�ch Minh Ch�u cũng c� c�ng nhận định tr�n khi cho rằng: �Abhidhamma tạng l� cả sự cố gắng hệ thống h�a những l� thuyết v� phương ph�p tiềm t�ng v� rải r�c trong Kinh tạng, v� đặc biệt đặt những hệ thống ấy tr�n một bối cảnh chung v� nhờ vậy gi�p ch�ng ta c� một kh�i niệm tổng qu�t v� qu�n xuyến về đạo Phật�[15].

Ngang qua sự ph�n t�ch tr�n, ch�ng ta thấy được những đ�ng g�p của Abhidhamma đối với sự ph�t triển của Phật gi�o, v� những minh chứng tr�n c�ng khẳng định gi� trị thiết thực của Abhidhamma �l� v� c�ng hữu �ch để thấu hiểu trọn vẹn lời dạy của Đức Phật v� chứng ngộ Niết-b�n, v� ph�p n�y l� ch�a kh�a để mở c�nh cửa đi v�o thực tại�[16].

Nhận định v� kết luận

Qua những khảo cứu tr�n, r� r�ng thẩm quyền của Đức Phật đối với nguồn gốc của Abhidhamma piṭaka l� kh�ng thể phủ nhận, bởi ch�nh Ng�i l� người đặt nền m�ng đầu ti�n cho sự xuất hiện của Luận tạng qua c�c phương thức giảng dạy, cũng như những dự khởi của Đức Phật được đề cập rải r�c trong Kinh v� Luật tạng. Đ�y được xem l� cơ sở để l� giải cho nguồn gốc v� sự ph�t triển của văn học Abhidhamma.

Mặt kh�c, để c� một hệ thống văn học Abhidhamma Pāli ho�n chỉnh v� đồ sộ như ng�y nay, ch�ng ta phải ghi nhận những đ�ng g�p to lớn của h�ng đệ tử Phật qua nhiều thế hệ trong việc sưu tầm, ph�n t�ch v� sắp xếp những b�i thuyết giảng của Đức Phật th�nh những quan điểm c� hệ thống. V� trong suốt 45 năm thuyết ph�p độ sinh, Đức Thế T�n đ� để lại một di sản gi�o l� đồ sộ v� những phương ph�p tu tập đa dạng nằm rải r�c chỗ n�y, chỗ kia. Do đ�, c�ng t�c sưu tầm, sắp xếp lại l� việc l�m rất cần thiết để lưu giữ, l�m s�ng tỏ lời Phật dạy, cũng như x�c định t�nh ch�nh thống v� tạo thuận tiện cho việc ghi nhớ để học tập v� giảng dạy.

Sau c�ng, sự ra đời của văn học Abhidhamma c�n phản �nh xu hướng ph�t triển của đạo Phật. Theo đ�, c�ng với đ� ph�t triển của x� hội, đời sống con người cũng ng�y c�ng ph�t triển. Thế n�n c�c tư tưởng, quan điểm v� c�ch nh�n nhận vấn đề cũng kh�c nhau đ� dẫn đến những l� giải về gi�o l� của Đức Phật cũng kh�c nhau. Đ�y cũng l� l� do đưa đến sự xuất hiện c�c bộ ph�i v� Luận tạng.

Ch� th�ch:

[1] Trưởng l�o Tịnh Sự, V� tỷ ph�p tập yếu, tr.16.

[2] T.W. Rhys Davids & William Stede (ed.), Pāli-English Dictionary, p.337.

[3] Sđd., tr.65.

[4] Th�ch Minh Ch�u, Đức Phật nh� đại gi�o dục, tr.31.

[5] Rupert Gethin, The Foundations of Buddhism, tr.202-203.

[6] Oskar Von Hin�ber, A Handbook of Pāli Literature, tr.64.

[7] Th�ch T�m Minh, Tổng quan Tam tạng Pāli, tr.241-243.

[8] A.K. Warder, Indian Buddhism, tr.81-82.

[9] Th�ch T�m Minh, Tổng quan Tam tạng Pāli, tr.246-247.

[10] Sđd., tr.248.

[11] Oskar von Hin�ber, A Handbook of Pāli Literature, tr.65.

[12] Paul Williams & Anthony Tribe, Buddhist Thought, tr.87.

[13] Peter Harvey, An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices, tr.90.

[14] Th�ch T�m Minh, Tổng quan Tam tạng Pāli, tr.323.

[15] Th�ch Minh Ch�u, Thắng ph�p tập yếu luận, tập 1, tr.13.

[16] Narada Mahathera, A Manual of Abhidhamma, tr.xii.

T�I LIỆU THAM KHẢO

Gethin, Rupert., The Foundations of Buddhism, Oxford University Press, NewYork, 1998.

Harvey, Peter., An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.

Hin�ber, Oskar Von., A Handbook of Pāli Literature, Walter de Gruyter, Berlin, 1996.

Narada, Mahathera., A Manual of Abhidhamma, Buddhist Missionary Society, Malaysia, 1987.

Rhys Davids, T.W. & Stede, William (ed.), Pali-English Dictionary, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 2018.

Th�ch Minh Ch�u, Đức Phật nh� đại gi�o dục, NXB.T�n Gi�o, H� Nội, 2005.

____________, Thắng ph�p Tập yếu luận, tập 1, NXB.T�n Gi�o, H� Nội, 2005.

Th�ch T�m Minh, Tổng quan Tam tạng Pāli, NXB.Hồng Đức, H� Nội, 2022.

Trưởng l�o Tịnh Sự, V� tỷ ph�p tập yếu, NXB.Hồng Đức, H� Nội, 2019.

Warder, A.K., Indian Buddhism, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 2004.

Williams, Paul & Tribe, Anthony., Buddhist Thought: A Complete Introduction to The Indian Tradition, Routledge, London, 2000.

 

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác