Niệm Phật trong thiền quán (sách mới)

niem phat

Xin mời bấm vào đây để tải đọc

Sau khi thực tập ba pháp quy y nhƣ vậy rồi, ta phát tâm sám hối phiền não chƣớng, nghiệp chƣớng, tội chƣớng,
báo chƣớng của ta từ vô lƣợng kiếp cho đến ngày nay, khiến cho tất cả đều đƣợc tiêu diệt.

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác