Thi Kệ và Đại Nguyện Tịnh Độ (sách mới)

thi ke

Kính lễ Phật Pháp Tăng là thể hiện niềm tin sâu xa của Tứ chúng đệ tử đức Phật mỗi ngày đối với Tam bảo. Đệ tử Phật dù tu tập chứng A-la-hán vẫn suốt đời nƣơng tựa và kính lễ Phật Pháp Tăng không hề xao lãng.

Xin mời bấm vào đây để tải đọc

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác