Niệm Định Tuệ Hữu Lậu Và Niệm Định Tuệ Vô Lậu (Sách mới)

niem dinh tue sach

Ngôn ngữ là một phương tiện để diễn tả đạo lý, nhưng thể thật của đạo đã vượt ra ngoài ngôn ngữ và tất cả ý niệm. Vì vậy, một khi chúng ta đã liễu tri được nghĩa chân thật của đạo t

Xin mời bấm vào đây để tải đọc

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác