Tư tưởng Thắng Man Sư Tử Hống từ góc nhìn Như Lai Tạng

tu tuong thang man

Kinh Thắng Man, nói đủ theo bản dịch của Cầu-na-bạt-đà-la là Thắng Man Sƣ Tử Hống Nhất Thừa Đại Phƣơng Tiện Đại Quảng Kinh.

Mời bấm vào đây để đọc

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác