Phật về

phat ve

(Cúng dường Phật đản, PL.2560)phat-day-ve-tinh-yeu1 2kelpj4ffski2

 

 

 

Mười phương Phật lại hiện về

Ở trong mưa nắng, giữa quê hương này;

Không gian tỏa một vầng mây

Mát sinh linh giữa lưng đầy cuộc chơi;

 

 

Ung dung tay chỉ đất trời

Mắt nhìn sấm chớp tuyệt vời lá thu;

Mênh mông hạt nắng rừng tu

Giữa vô biên cõi vén mù sương chơi;

 

Cho em thơ vỗ tay cười

Cho nam nữ dậy hát lời vô ưu;

Cho hoa hóa thảo mỹ miều

Cho em hóa kiếp tình yêu tuyệt trần;

 

Phật về giữa cõi phù vân

Vén vô minh giữa ai cần ngắm trăng;

Khua chuông tỉnh giấc mơ màng

Lời kinh chuyển pháp còn vang vọng hoài;

 

Ba ngàn thế giới hùng oai

Liên hoa đài tạng đâu ngoài cõi tâm;

Mỗi hoa mỗi Phật thì thầm

Mỗi tâm mỗi Phật thậm thâm nghĩa huyền.

 

Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa
Chia sẻ: facebooktwittergoogle