Phật giáo TPHCM: Chưa thấy truyền thống về VESAK 2014!

Minh Thạnh

Tết Gi�p Ngọ 2014, t�i c� dịp đi lễ hội ở một số ch�a tại TPHCM. Người đến ch�a đ�m 30 rạng m�ng 1 tết kh� đ�ng. Tất cả c�c ch�a t�i đến đều c� băng r�n mừng tết, trang tr� hoa tươi, một số ch�a che rạp dựng cờ, giăng cờ Phật gi�o. Tuy nhi�n, ở những ch�a t�i đến, c�i thiếu l� kh�ng kh� truyền th�ng về Vesak 2014.

C�n c�ch Vesak 2014 đến những mấy th�ng, sao lại đặt vấn đề truyền th�ng ở đ�y? Thực ra, b�y giờ, đặt vấn đề truyền th�ng Vesak 2014 thiết tưởng đ� l� muộn, v� đ� bỏ qua một dịp người đến ch�a đ�ng đảo l� Tết Nguy�n đ�n, tức l� đ� bỏ qua cơ hội c� được một số lượng c�ng ch�ng truyền th�ng rất đ�ng đảo.

Đ�y l� điều hết sức đ�ng tiếc, v� trong hoạt động truyền th�ng hiện đại, c�ng ch�ng truyền th�ng l� trung t�m. Kh�u tiếp nhận truyền th�ng l� kh�u quan trọng h�ng đầu. C�ng một hoạt động, nếu số lượng c�ng ch�ng tiếp nhận lớn, l� th�nh c�ng rực rỡ. V� dĩ nhi�n thất bại, nếu kh�ng c�n bao nhi�u c�ng ch�ng tiếp nhận truyền th�ng.

V� vậy, lẽ ra, dịp người lễ ch�a đ�ng đảo đầu năm l� cơ hội v�ng truyền th�ng cho đại lễ Vesak 2014. Nếu thế, hoạt động truyền th�ng cổ động cho Vesak 2014 phải được tiến h�nh tr�n to�n quốc từ khi c� tin ch�nh thức về việc đăng cai Vesak 2014 của GHPGVN.

Gi�o khoa truyền th�ng gọi giại đoạn truyền th�ng dẫn v�o sự kiện ch�nh n�y l� truyền th�ng tiền sự kiện, c� t�c dụng quảng b� cho sự kiện trước khi khai mạc.

Về mặt lễ hội t�n gi�o, gi�o hội Ca t� La M� rất ch� � đến truyền th�ng tiền sự kiện, n�i đ�ng hơn l� k�o d�i việc truyền th�ng để duy tr� kh�ng kh� lễ t�n gi�o c� thể đến cả năm trời. Do đ�, họ d�ng h�nh thức năm, với 3 điểm nhấn thời gian:

-         Khai mạc năm lễ (đầu năm)

-         Ng�y lễ ch�nh thức (t�y theo lễ)

-         Bế mạc năm lễ (cuối năm hay gần cuối năm)

Khai mạc năm lễ thực chất l� bắt đầu hoạt động truyền th�ng về lễ trong năm, tăng dần cho đến ng�y lễ ch�nh. Giai đoạn sau đ� l� truyền th�ng hậu sự kiện, nhưng vẫn chưa kết th�c lễ, m� phải chờ cuối năm.

M� kh�ng phải chỉ l� truyền th�ng giai đoạn trước ngay lễ ch�nh c� thể tổ chức nhiều sự kiện phụ dẫn v�o sự kiện ch�nh, vừa l� truyền th�ng, vừa l� bộ phận của sự kiện, gọi l� sự kiện tiền sự kiện.

Phật gi�o ch�ng ta chưa biết đến việc tổ chức lễ theo đơn vị năm, tức cũng c�n yếu trong hoạt động tổ chức sự kiện. C�c cuộc lễ t�n gi�o lớn, một số t�n gi�o khai th�c theo đơn vị năm để đưa ng�y lễ trải ra trong phạm vi thời gian rất d�i, nhằm tăng cường t�c động của cuộc lễ, tổ chức nhiều sự kiện phụ hỗ trợ cho sự kiện ch�nh lễ.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm ph�p nạn, ch�ng t�i đ� đề nghị tổ chức theo đơn vị năm lễ, nhưng kh�ng được xem x�t.

Đối với Vesak 2014, tuy thời gian l� v�o th�ng 5/2014, nhưng c� thể huy động thời gian, nhiều th�ng trước đ�, đặc biệt l� Tết Nguy�n đ�n, thời gian nhiều người đến ch�a để truyền th�ng, cổ động cho đại lễ.

Nay dịp tết đ� qua, nhưng vẫn c�n lễ hội th�ng gi�ng. Tuy kh�ch đến ch�a kh�ng tập trung như Tết Nguy�n đ�n, nhưng vẫn l� đ�ng hơn nhiều th�ng trong năm, d� l� d�n trải. V� vậy, c�c ch�a, nhất l� ch�a ở th�nh phố lớn như TPHCM, n�n ra sức tận dụng thời gian nay để cổ động, truyền th�ng cho Đại lễ Vesak 2014.

Cụ thể, n�n treo băng r�n với nội dung th�ch hợp dẫn v�o Vesak 2014. Đồng thời, tận dụng c�c h�nh thức trực quan kh�c như pa n� (bảng lớn), �p ph�ch (b�ch chương), lồng đ�n Phật đản, bảng chữ điện tử.

Mục ti�u l� l�m sao cho kh�ch đến ch�a trong lễ hội th�ng gi�ng biết đến đại lễ Vesak 2014, cảm thấy đại lễ Vesak 2014 đang đến, h�n hoan ch�o mừng đại lễ Vesak 2014, t�m biết về đại lễ Vesak 2014, ủng hộ tịnh t�i cho việc tổ chức.

C�c chương tr�nh ca nhạc Phật gi�o tại c�c ch�a c� thể tổ chức rải ra trong suốt th�ng gi�ng �m lịch, qua th�ng 2 đến v�a Quan Thế �m Bồ t�t, với chủ đề ch�o đ�n đại lễ Vesak 2014, h�t mừng đại lễ Vesak 2014.

Ở đ�y, c�n l� vấn đề tiết kiệm. Truyền th�ng sớm về đại lễ Vesak 2014, vừa t�c động đến nhiều người, vừa tăng thời hạn phục vụ của c�c phương tiện trực quan như băng r�n, pa n�, �p ph�ch l�n v�i th�ng. Sau cuộc lễ, th�ng 5, c�c phương tiện n�y vừa cũ, th�ch hợp gỡ bỏ. Nếu gần lễ mới treo l�n, th� c�c phương tiện truyền th�ng trực quan c� thời gian phục vụ ngắn, rất l�ng ph�.

Truyền th�ng, cổ động cho sự kiện c� vai tr� quan trọng đối với việc tổ chức sự kiện. V� vậy, đối với đại lễ Vesak 2014 n�n tổ chức truyền th�ng cổ động sớm, khai th�c điểm nhấn lễ hội th�ng gi�ng, gi�p đ�ng đảo tăng ni Phật tử sớm nhận thức về ng�y lễ trọng đại n�y.

MT

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác