PHÁP HỘI VƯỜN XOÀI: Tuần tự tu hành (V)

V

V. TUẦN T TU NH

 

 

 

 

Tuệ Sỹ

 

 

 

 

Đưc trang bị vi các tâm như vy, B-tát hình thành quốc độ thanh tnh tương ng. B-tát tun t thực hin mục tiêu cứu nh là tnh Pht quốc đ theo chui quan hệ nhân qu, khi đu vi trực tâm, cho đến thành tựu cuối cùng là tnh đ.

 

Chui tun t y, trong Duy-ma-cật s thuyết là mưi ba giai đon. Trong Thuyết Vô cấu ng, gồm mưi by giai đon.

 

1. Chuỗi mưi ba giai đoạn

B-tát tùy theo trc tâm mà phát khi thực hành. Tùy phát khi hành đng mà đt đưc thâm tâm. Do thâm tâm mà ý đưc chế ngự (điu phục). Do ý đưc chế ngự mà có th thực hành như thuyết. Do hành như thuyết mà có th hồi hưng. Do hồi hưng mà có phương tin. Tùy theo phương tin mà thành tu chúng sinh. Tùy theo s thành tựu chúng sinh mà quốc độ Pht đưc thanh tnh. Tùy theo Phật độ tnh mà pháp đưc thuyết thanh tịnh. Tùy theo thuyết pháp tnh mà trí tuệ tịnh. Tùy theo trí tuệ tnh mà tâm tịnh. Tùy theo tâm tnh mà Phật độ thanh tịnh.

 

Mưi ba giai đon này có th phi hp vi th lp trình độ tu tp của B-tát, ly mưi đa làm chun.

 

S phối hp theo Duy ma kinh lưc s 39ca Trm Nhiên như sau:

 

1. B-tát khi vào Sơ đa, tức Hoan hỷ đa, do chng nghim chân lý nên thoát ly c kiến gii tà khúc; đó là trc tâm.

 

2. Do trực tâm mà tiến vào Nhị đa tức Ly cấu đa. đây, B-tát khi đu hành đng nhm mục đích li tha, do đó, Nhị đa tương ng vi giai đon phát hành.

 

3. Do phát hành tiến vào Tam đa tức Phát quang đa. đây, nhn thức  và hành đng của B-tát cùng tiến, do đó tương ứng vi thâm tâm.

 

4. Do thâm tâm mà tiến vào T đa, tức Dim tuệ đa. đây, lý và s cùng song hành, cho nên có th t điu phục và cũng có th điu phc tha nhân. Như vy, Tam đa tương ng vi giai đon điu phc.

 

5. Do điu phục mà nhp Ngũ đa, Nan thng đa. Đã điu phục s lý nên có th hành đng như thuyết. Ngũ đa tương ứng giai đon như thuyết.

 

6. Do như thuyết hành mà vào Lục đa, Hin tin đa. đây, B-tát đã có th hi hưng tt c thin pháp v Pht qu, vy tương ng vi hi hưng.

 

7. Do hi hưng mà vào Tht đa, Vin hành đa. Tht đa tương ng giai đon B-tát có đủ phương tin thin xo, có th t nh hành đo và cũng có th giáo hóa tha nhân.

 

8. Do phương tin nhp Bát đa, Bt đng đa. đây B-tát có th vn dng đo và quán song hành, và cũng có th giáo hóa và điu phục  chúng sinh bt c nơi nào. Chúng sinh đưc điu phc, t Pht quốc đưc thanh tnh. Do Pht quốc tnh mà tiến vào Cửu đa.

 

9. Cửu đa tức Thin tuệ đa, đây B-tát có th thuyết pháp tnh. Thuyết  pháp tnh, tức trí tuệ tnh. Nhân trí tuệ tnh mà nhp Thp đa.

 

10. Thp đa là Pháp vân đa, do bi tâm tnh nên hết thy phm tính đu thanh tnh.

Trong Duy ma kinh nghĩa s,40 Cát Tng phi hp c quá trình hành đo này theo tiêu chun mưi đa cách khác. Bt đu vi Thp tín, giai đon ngoi phàm, tức phàm phu tuy đã có tín tâm nhưng còn ngoài Thánh đo; đó là giai đon Bồ- tát tu trực tâm để tnh Pht quốc đ. Sau quá trình thành tựu mưi tín tâm, B-tát bưc vào vị trí ni phàm,  phàm phu nhưng đã trong Thánh đo; tương đương giai đon phát khi hành. T Sơ đa tr lên, đu là quá trình tu và sửa tr snghip B-tát đa; đó là thâm tâm. Nhị đa thành tựu trì gii ba-la-mt, B-tát có năng lực phòng h c bt thin nghip, nên gi là điu phc. Tam đa, B-tát y vào nhng điu đưc nghe mà tu đnh; tương đương giai đon như thuyết hành. Tđa cho đến Lc đa, B-tát tu thun nhn, ng đến chng nhp th bt sinh; đây gi là hi hưng. Tht đa tu tp mưi phương tin nên có th thành tựu chúng sinh. Bát đa tu tnh Pht quốc đ. Cửu đa, thành tựu bin tài để thuyết pháp vô ngi, nên gi là thuyết pháp tnh. Thp đa thành tựu trí ba-la- mt nên nói là trí tuệ tnh. Đng giác đa, tức kim cang tâm, gi là tâm tnh. Diu giác đa, hành nguyn viên mãn, nên nói là hết thy công đức thanh tnh.

 

2. Chuỗi mưi bảy chuyển

Trong Thuyết vô cấu ng,41 quá trình này gm tt c mưi by giai đon, mà Khuy Cơ gi là mưi by chuyn, chia làm hai phn.42 Phn đu gm tám chuyn, lp li tun t tu hành của  mưi tám phiên  đã  nêu.  Phn  hai gm  chín  chuyn, nhng kết quả đc bit phát sinh t s tu nhân về nghiêm tnh Pht đ. Mưi by chuyn lit theo tun tự: 1. Phát B-đề tâm; 2. Thun tnh  ý  lc; 3. Diu thin gia hành; 4. Tăng thưng ý lc; 5. Chỉ tc, dp c chưng ngi, gm sáu ba-la- mt; 6. Phát khi, gm bn vô lưng tâm,  bn nhiếp pháp, phương tin thin xo, c thành phn của B-đ; 7.  Hồi hưng; 8. Tch tĩnh, gm thuyết tc vô hạ (tức thuyết tr tám nn,  theo  dch  văn  của  La-thp),  t  th gii  hnh,  mưi nghip đo  thin;  9. Thanh tnh hữu tình; 10. Nghiêm tnh Pht đ; 11.Thanh tnh giáo pháp; 12.Thanh tnh diu phưc;

13.Thanh tnh diu tu; 14.Thanh tnh diu trí; 15.Thanh tnh diu hành; 16.Thanh tnh diu tâm; 17.Thanh tnh c công đức.

 

Kinh kết lun: nếu B-tát mun tu tp để làm trang nghiêm thanh tnh quốc độ Pht, trưc hết phi nghiêm tnh t tâm. Tùy theo tâm tnh mà Pht đ thanh tnh.

 

 

 

 

38 Huyn Trang: ác thú vô h.

 

39 T 38 n 1778, tr. 593c23.

 

40 T38n1781, tr. 930a9.

 

41 T38n1782, tr. 026b25.

42 Khuy Cơ, ibid., cũng phân ch bn dch của La-thp thành 13 chuyn, chia làm hai phn. Phn đu 7 chuyn; phn hai 6 chuyn.

 


 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác