PHÁP HỘI VƯỜN XOÀI: BIỂU TƯỢNG CƯƠNG GIỚI PHẬT QUỐC (II)

II

 

 

II. BIU TƯỢNG CƯƠNG GII PHT QUC

 

 

 

Tuệ Sỹ

 

 

Khái nim mt quốc gia bao gồm lãnh thổ, nhân dân và cơ cấu chính quyn. Pht quốc tuy không phi là một quốc gia mà đng đu Nhà  c là Pht để tt yếu phi gm nhng yếu t như thế. Nhưng, trong c truyn thng Pht giáo, giữa không gian vô cùng tn này tồn ti vô s Pht quc. Điu làm ny sinh khái nim rng mi Pht quốc đương nhiên tồn ti mt đưng biên nào đó, đ có th phân chia gii hn c Pht quốc khác nhau.

 

Trong kinh Tin dụ (T dụ v mũi tên),7 khi Man Đồng Tyêu cầu Pht gii thích mt s vn đề trong đó có u hi: thế gii này hữu biên hay vô biên, đức Pht không tr li, cho đó là nhng  u  hi không  liên  h đến  mục đích  gii thoát. Nhưng c nhà Pht hc v sau khi đi sâu vào ý nghĩa triết hc của vn đ, đã lp lun rng c u hi không đuc Pht tr li bn cht không xác đnh của chúng. Thực tế,  các u hi của Man Đồng T nếu không đưc tr li trong mt phương din nào đó t s không th thành lp mt thế gii quan Pht giáo. Và do thế s không th gii thích khng đnhtrong nhiu kinh rng không h có hai vị Pht xut hin cùng thi gian trong cùng mt thế gii. Đâu là gii hn của mt thế gii?

 

                                      

T thế  gii hay  thế  gian trong  tiếng  Vit  đu  tương đương vi mt t tiếng Phn: loka. Các nhà Pht hc phân chia hai phm trù thế gii: thế gii sinh vt (hay hữu tình thế gian),8  và thế gii vt cht9  (hay k thế gian). Nói cách khác, mt thế gii là mt môi trưng để chúng  sinh tồn ti, vi nhng k c hay phương tin và điu kin cn thiết để chúng sinh sinh sn, rồi trưng thành, rồi chết đi và tái sinh. Núi rng, sông, bin, c th vân vân, cho đến mt tri, mt trăng tinh tú, tt c đu là  hoàn cnh và điu kin sinh tồn của chúng sinh, phù hp vi tâm thức và nghip cm của c loài chúng sinh sng trong đó.

 

 

Một nghìn thế gii như vy hip thành mt tiu thiên thế gii. Một nghìn tiu thiên thế gii hip thành mt trung thiên thế gii. Một nghìn trung thiên hip thành mt đi thiên thế gii, cũng gi là tam thiên đi thiên thế gii.10 Mi tam thiên đi thiên như vy là mt cõi Pht, trong đó thế gii vt lý bị chi phi bi c quy lut ging nhau, và các chúng  sinh cùng

đưc giáo hóa bi giáo pháp của một đức Pht như nhau. Ngoài đó ra, mi thế gii tồn ti theo c quy lut riêng bit. Chng hn, chúng  sinh thế gii Ta-bà, phm vi mà giáo pháp của đức Thích-ca có tác dụng, hết thy giáo pháp đưc công b đưc lãnh hi đu qua  phương tin âm thanh. Nhưng có thế gii khác, như cõi của Pht Hương Tích, đó phương tin truyn thông li là mùi ơng.11 Nếu c chúng sinh trong thế gii Ta bà này  tồn ti nh dung np bốn loi thực phm mà loi th nht cần đưc chuyn hóa qua dạ dày, t thế gii Hương tích thực phm chính là mùi hương. 

 

 

Như vy, khái nim Pht quốc cũng bao hàm khái nim vcương gii,  và loi bit chúng sinh tồn ti trong phm vi cương gii đó vi c  hình thái và trng hung đau kh và hnh phúc chung. Khái nim này đưc xác đnh bng hành vi thn k mô t trong phm Pht quốc như sau:

 

Bấy gi, T-da-li có một v công t tên là Bảo ch, cùng vi năm trăm công t, cầm các bảo cái đưc làm bi bảy thứ báu, đi đến chỗ Phật. Sau khi cúi đầu l dưi chân Pht, mỗi ngưi dâng bảo cái của mình lên cúng Phật. Bằng uy lc siêu nhiên, Đc Phật làm cho tất c các  bảo cái ấy hip thành một cái duy nhất, che trùm c tam thiên đại  thiên thế gii. Tất c hình thái của thế gii này vi tất c chiu kích của nó thảy điu ánh hin vào trong y. Lại na, trong tam thiên đại thiên thế gii y, vi các núi ... ;12 các đại dương, các sông ngòi, các suối, nguồn, cho đến mặt tri, mặt trăng, các sao, thiên cung, long cung, thần cung; tất c đu ánh hin trong đó i phương c Phật,  cùng vi giáo pháp của mui

phương c Phật y, thảy đu ánh hin trong bảo cái y. 

 

 

Bo cái, hay lng báu, là dng c để che đu. Bo cái có nhiu chng  loi khác nhau, biu hiu cho thân phn hi khác nhau của mi cá nhân. Bo cái cũng là biu hiu cho uy quyn của vua hay hoàng đế.

 

 

Khi c công t thành T-da-li dâng c lng báu cúng Pht, cũng chỉ là hành vi đơn gin, vi ý nghĩa bình thưng là dâng cúng mt vt dụng cần thiết để che nng, che mưa. Nhưng, trong trưng hp đc bit như  đây, khi mà thi cơ thích hp để nêu cao lý tưng B-tát đo, và chỉ rõ mục tiêu cứu nh và đưng hưng hành đo thực tin đi vi lý tưng y, đức Pht khiến cho c bo cái hip nht để biu tưng cho Pht quốc, trong đó, như trong mt sa bàn, hin rõ hình thái và cương gii Pht quốc, là phm vi mà giáo pháp của mt đức Pht có th đưc thực hành có hiu qu, và cũng là môi trưng thực tế để B-tát hành đo.

 

 

7    Trung  A-hàm  60,  kinh  221,  T1n26,  tr.  804a23.  Pali,  M.  63.  (Cūla) Mākukya.

 

8  sattvaloka.

9  bhājanaloka.

10 Skt. trisāhasra-mahāsāhasra-lokadhātu: Mt thế gii h gồm ba nghìn

đi thiên. Mt đi thiên bng 10003. Cf. Tạp A-hàm 16, T2n99, tr. 111c8.

 

 

11 Kinh, phm xi Bồ-t hành: cõi Pht lấy ánh sáng của Pht m

Pht s... Có cõi Pht lấy không làm Pht s.

12 Xem các cht. vi các đon liên htrong phn phiên dch kinh văn.

 

 

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác