cùng nhau

cùng nhau

 

cùng nhau

tu tập

yêu thương

cùng nhau

đoạn tận

ác ương thành sầu

chư Tăng

Tam học bắc cầu

tóc xanh tóc bạc

theo sau nói cười

Chia sẻ: facebooktwittergoogle